ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ኣካላት

Kroppen - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ: ንኣካል ሰብ ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

ፊልም: ብዛዕባ ኣካላትካ እትውስን፡ ንስኻ በይንኻ ኢኻ

ኩሎም ደቂ-ሰባት ብዛዕባ ገዛእ ኣካላቶም ባዕላቶም ክውስኑ፡ መሰል ኣሎዎም። እዚ ሰብኣዊ መሰሎም እዩ። እዚ ማለት ግን፡ እንታይ ማለት ክኸውን ይኽእል?

ኣብ ጊዜ ጕብዝና ምልዓል (ኣብ ምፍራጭ)፤ ኣብ ኣካላት ወዲ ተባዕታይ እንታይ የጋጥም ?

ኣብዚ ታሕቲ፡ ኣብ ጊዜ ጕብዝና ምልዓል፡ ኣብ ኣካላት ወዲ-ተባዕታይ እንታይ ከም ዘጋጥም ዘርኢ፤ ሓደ ስእላዊ መረዳእታ እንሆ። ኣስተውዕል! ተነቀፍቲ ስእልታት ኣሎዎ።

ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና (puberteten) እንታይ የጋጥም?

ኣብዚ፡ ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና እንታይ ከም ዘጋጥም ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ ኣሎ። መጠንቐቕታ! ተነቀፍቲ ስእልታት።

ፊልም - መታን ጽቡቕ ክስመዓካ ገለ ምኽሪታት እንሆ

ንስኻ ጽቡቕ ጥዕና ንኽስምዓካ መታን ክትሕጐስን ሓይሊ ክትረክብ’ውን ክትክእል፤ ባዕልኻ ክትገብሮም እትኽእል ነንበይኖም ብዙሓት ነገራት ከም ዘሎዉ ትፈልጥዶ? ኣብዚ ዚስዕብ ኣርባዕተ ምኽሪታት እንሆ!

ምኽርታት ጽቡቕ ንምድቓስ

ጽብቕ ጥዕና ንኽህልወካ ጽብቕ ክትድቕስ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ምድቓስ ግን ልሙድ እዩ። እዚ ንኣብነት ተጨኒቕካ ወይ ተሻቒልካ ስለ ዘሎኻ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ጽብቕ ንክትድቕስ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእልን ክትፈልጥ ትኽእል።

መትሎን ኣስኪትን

ኣብዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ መትሎን ኣስኪትን ከምኡ’ውን ብኸመይ ከም ዝሰርሑን ከተንብብ ትኽእል። መትሎን ኣስኪትን ኣዝዮም ኣገደስቲ ክፋል ናይ ኣካልት ኮይኖም ንምሻን፣ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንምፍራይን ምቹእነት ንክስምዓካ ምግባርን ይጠቕሙ።

ብልዕቲ

ኣብዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ክፋላትን ኣሰራርሓን ናይ ብልዕቲ ከተንብቢ ትኽእሊ። ብልዕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኣካላት እዩ። ብኡኡ ክትሸኒ፣ ጽግያት ክመጸኪ፣ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሚ፣ ቈልዓ ክትወልዲ,፣ ጽብቕ ንክስምዓክን ክገብር ይኽእል።

ስእላዊ መግለጺ: ዝኾነ ኣካለ-ድንግልና ዝብሃል የለን።

ንኣብነት ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ወይ ታምፖን ከም ዝተጠቀምኪ ኣብ ርሕሚ ክርአ ወይ ክድህሰስ ኣይክእልን እዩ። ርሕሚ ክፉት ስለ ዝኾነ እተን ዝበዝሓ ኣብ ቀዳማይ ጾታዊ ርክበን ኣይደምያን እየን።

ጽግያት

ጽግያት መድመይቲ ካብ ማህጸን ኾይኑ ብብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳርጋ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ይወጽእ።

መከላኸሊ ጽግያት

ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ክግዝኡ ዝኽእሉ መከላኸሊ ጽግያት ኣለዉ፣ ሞዴስ፣ ንእስ ዝበለ ሞዴስ፣ ታምፖን፣ ናይ ጽግያት ኩባያን ድማ ይበሃሉ። ኵሎም ብጀካ ናይ ጽግያት ኩባያ ኣብ ናይ መግቢ ዱካውንቲ፣ ኣብ ኪዮስክታትን ፋርማስታትን ይርከብ። ናይ ጽግያት ኩባያ ብመንገዲ ኢንተርነትን ኣብ ገለ ገለ ፋርማስታትን ክግዛእ ይከኣል።

ጽግያት እንታይ እዩ?

ኣብዚ ዝስዕብ ስእላዊ መግለጺ ጽግያት ከጋጥም ከሎ ኣብ ኣካላት ዝረኣዩ ነገራት ክትፈልጢ ኢኺ።

ፊልም: ቈልዓ ክጥነስ ከሎ ኣብ ኣካላት እንታይ የጋጥም?

ምናልባት ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ጾታዊ ርክብ ክገብሩ ኸሎዉ ቈልዓ ክጥነስ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ትኸውን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ኣካላት እንታይ ዓይነት መስርሕ ከም ዝካየድ ትፈልጥ’ዶ?

ምንጻል ጥንሲ

ምንጻል ጥንሲ ማለት ንሓደ ጥንሲ ምቍራጹ ማለት እዩ። ንስኺ ጠኒስኺ ዘሎኺ ነቲ ጥንሲ ክትሰድዮ ትደልዪ እንተ ኾንኪ ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ። ጥንሲ ምንጻል ናይ ዕድመ ገደብ የብሉን። ሓደ ምንጻል ጥንሲ፡ ኣብ መጻኢ ጥንሲ ንምሓዝ ኣየኽብዶን እዩ።

ስእላዊ መግለጺ: ምኽንሻብ ርሕሚ – ግዝረት

ምኽንሻብ ርሕሚ ግዝረት ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ማለት ገለ ሰብ ንክፋል ርሕሚ ሃስዩ ወይ ቖሪጺ ኣልጊሱ ማለት እዩ። ድሕሪ ምኽንሻብ ጸገም ምስ ዝህልወኪ ክትረኽብዮ ትኽእሊ ጽቡቕ ሓገዝ ኣሎ። መጠንቐቕታ: ተነቀፍቲ ስእልታት!

ፊልም: ሕሰቦ፡ መትሎይ ምቕናዕ እንተ ኣበየኸ

ሲሞን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትልኡ ምቕናዕ ከይኣብዮ ተሻቒሉ ኣሎ።።

ፊልም: ኵዕሶ እግሪ፡ ወርሓዊ ጽግያትን ጾታዊ ርክብን

ማርያም ብርቱዕ ቃንዛ ጻግነ ኣሎዋ። ኣማንዳ ነፍሰ-ጾር ብምዃና ተሻቒላ ኣላ።

To the top of the page