ዝበጻሕካዮም ኣድራሻታት ኢንተርነት ምኽዋል

Dölj ditt besök - tigrinja

ነቲ ንስኻ ዝበጻሕካዮ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት፤ ካልእ ሰብ ክፈልጦዶ ኣይትደልን ዲኻ? ብኸመይ ክትሓብኦ ከም እትኽእል፤ ኣብዚ ታሕቲ ክትርኢ ኢኻ።

እታ ኮምፕዩተር፡ ኣበየኖት ኣድራሻታት ኢንተርነት ኣቲኻ ከም ዝረኣኻ፡ ትዝክሮ እያ። እዚ ድማ፡ መታን ንኻልእ ጊዜ ነቲ ኣድርሻ ’ቲ ቀልጢፍካ ንኽትረኽቦ ብማለት ዝተማህዘ ’ዩ። እታ ኮምፕዩተር ናትካ ናይ በይንኻ ምስ ዘይትኸውን ግን፤ ኣበየኖት ኣድራሻታት ኢንተርነት ኣቲኻ ከምዝረኣኻ ብምጽጢር ክተሓዘልካ ትደሊ ትኸውን።

ነቶም ዝበጻሕካዮም ኣድራሻታት ኢንተርነት ምኽዋል

እቲ መገንጸሊ ኣድራሻታት ኢንተርነት (browser)፤ ኣብቲ ወገን የማን ዘሎ ላዕለዋይ ኩርናዑ፤ ነቲ ዘበጻሕካዮ ኣድራሻታት ኢንተርነት መደምሰሲ ዚኸውን ኣርማታት ኣብኡ ኣሎዎ። እቲ ኣርማታት ከከም ”መገንጸሊኡ” ከምዚ ዚስዕብ ’ዩ ዚመስል፡-

ሓደ መዘርዘር፡ ምስ ሰለስተ ነቝጥታት ኣብ Chrome

ሓደ መቐየር-ማርሻ፡ ኣብ Explorer ን ኣብ Safari ን

ሓደ መዘርዘር፡ ምስ ሰለስተ ጋድም ሕንጻጻት ኣብ Firefox.

ነቲ ኣርማ ጸቒጥካ፡ ኣበየኖት ኣድራሻታት ከም ዝበጻሕካ ረኣዮ። እና ኣመልከትካ ድማ፡ ነቲ ”ኣልግስ” Ta bort ወይ ነቲ ”ደምስስ” Delete ዚብል ጽቐጦ። ገለ እዋን ውን የማናይ መጽቀጥቲ ጸቒጥካ፤ ነቲ ”ደምስስ” ዚብል ምረጾ። ኣብ ነንበይኑ መገንጸሊ ኣድራሻታት ኢንተርነት፤ ነንበይኑ ኣገባባት ዘሎዎ እዩ።

እታ ኮምፕዩተር ከም ዘይትዝክሮ ጌርካ ዳህስስ

በቲ (privat surfning) ጌርካ፤ እታ ኮምፕዩተር ከይመዝገብቶ፤ ዝተፈላለየ ኣድራሻታት ኢንተርነት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ”Privat surfing” ወይ ”Inkognito” ዚብል ቃል፤ ኣብቲ መገንጸሊ ኣድራሻታት ኢንተርነት፤ ኣብ ሓደ ካብቲ ብወገን የማን፡ ላዕለዋይ ኩርናዕ ዘሎ ኣርማታት፤ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ። ኣብ ሓንቲ ኮምፕዩተር፡ Ctrl + Shift + P ብምጽቃጥ ውን፤ ንውልቕኻ ካልእ ሰብ ብዘፈልጦ ኣገባብ፤ ኣብ ነንበይኖም ኣድራሻታት ኢንተርነት ኣቲኻ ክትድህስስ ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ፊልምታት ኣብ ”Youtube”፡ ብኸመይ ጌርካ ነቶም ኣብ ኢንተርነት እትበጽሖም ኣድራሻታት ክትሓብኦ ከም እትኽእል፤ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page