ሕቶ

ኣነ ተኸንሺበ እየ፣ ብኸመይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል?

Jag är könsstympad, hur kan jag få hjälp? - tigrinja

ሕቶ

ኣነ ተኸንሺበ እየ፣ ብኸመይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል? ዝተኸንሸበት ኦፐሬሽን ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ። ኦፐሬሽን እንተ’ጌረ ወለደይ ክፈልጡ ኣለዎም ድዩ? ጓል፡ 17 ዓመታ።

ምላሽ

ጽብቕ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ሓገዝ ካብ ungdomsmottagning፣  ክፍሊ ክንክን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ማእከል ክንክን ጥዕና ክትረኽቢ ትኽእሊ። ተመሃሪት እንተ ኾንኪ ነርስ  ናይ ቤት ትምህርቲ ክትዘራረቢ ትኽእሊ ኢኺ። 

ኣብ Södersjukhuset ኣብ ስቶክሆልም ንዓኺ ዝተኸንሸብኪ ዘእንግድ ፍሉይ ክፍሊ ኣሎ። እዚ AMEL-mottagningen ይበሃል። ዋላ ኣብ ስቶክሆልም ኣይትቀመጢ ናብዚ ቦታ ክትመጺ ትኽእሊ ኢኺ። ሓገዝ ኣካላትን ስነ ኣእምሮኣዊ ስምዒታትን ክትረኽቢ ድማ ትኽእሊ።

ልክዕ ኣለኺ፡ እንተ ኣድልዩን እንተደሊኽን ኦፐሬሽን ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ። ኦፐሬሽን ንቓንዛ ዝገብር በሰላ ክኣልዮ ወይ ምሻንን ጽግያትን ምእንቲ ክቐልል ንብልዕቲ ክኸፍቶ ይኽእል። ኦፐሬሽን ጾታዊ ርክብ ምግባር ወይ ምድሳት ትጽገሚ እንተ ኾንኪ’ውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ካልእ ዓይነት ኦፐሬሽን ንጕድበ ክሃንጾ ይኽእል። ሓገዝ ክትረኽቢ ከለኺ ዝያዳ ሓበሬታ ይወሃበኪ።

እንተ ዘይደሊኺ ምስ ወለድኺ ምዝርራብ ኣይድልየክን እዩ። ንሶም ከይፈለጡ ሓገዝ ክትረኽብን ኦፐሬሽን ክትገብርን ትኽእሊ ኢኺ።

እንተ ኣድልዩኪ ኵሉ ግዜ ናይ ኣስተርጓማይ ሓገዝ ክግበረልኪ ይኽእሊ እዩ።

To the top of the page