ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ሕማቕ እንክስምዓካ

Att må dåligt - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ:: ንጥዕና ምስኣን ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

ሕማቕ ክስምዓካ ከሎ

ኵሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ይስምዖ እዩ። እዚ ድማ ገለ ሕማቅ ነገር ስለ ዘጋጠመ ወይ ድማ ሓደ ነገር ከመይ ክኸውን እዩ ኢልካ ስለ ትሓስብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ስለ ምንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ሕማቕ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ምእንቲ ክሕሸካ ባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣሎዉ። ንክሕሸካ ሓገዝ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ስእላዊ መግለጺ ፣ ውጥረት፣ ቅዛነት ፣ ጭንቐት : PTSD

ኣብዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማቕ ንክስመዓካ ዝገብሩ ዝተፈላለየ መንገድታት ተገሊጾም ኣለዉ ። ምናልባት ንገለ ካብኣቶም ተለልዮም’ዶ ትኸውን? ሕማቕ ክስምዓካ ማለት ድኹም ኢኻ ማለት ኣይኮነን ዘሕፍር ነገር’ውን የብሉን ። ንዅሉ ሰብ ሓደ ሓደ ጊዜ የጋጥሞ እዩ። እንተ ኣድልዩካ ጽብቕ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ፊልም - ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ?

ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ? ከምኡ እንተዀይኑ፡ ንነዊሕ ጊዜ ብድሕሪኡ’ውን እቲ ራዕዲ ክስምዓኩም ይኽእል እዩ።

ፊልም - መታን ጽቡቕ ክስመዓካ ገለ ምኽሪታት እንሆ

ንስኻ ጽቡቕ ጥዕና ንኽስምዓካ መታን ክትሕጐስን ሓይሊ ክትረክብ’ውን ክትክእል፤ ባዕልኻ ክትገብሮም እትኽእል ነንበይኖም ብዙሓት ነገራት ከም ዘሎዉ ትፈልጥዶ? ኣብዚ ዚስዕብ ኣርባዕተ ምኽሪታት እንሆ!

ፊልም: ዋላ ሓደ ዝጻወረኒ ሰብ የለን

ኤሚል ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዘሎ ጨሪሹ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ።

ፊልም: ሕጂ ጾታዊ ርክብ ምሻጥን ድሮጋ ምውሳድን ገዲፈዮ እየ

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

To the top of the page