ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ዓመጽን ዘይፍትሓውነትን

Våld & orättvisor - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ:: ንዓመጽን ምድፋር ክብርን ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

ፊልም: ኣድልዎ

ኣድልዎ ማለት፡ ብምኽንያት ጾታኻ፡ ሃይማኖትካ፡ ዕድሜኻ፡ ጾታዊ-ዝምባሌኻ ወይ ብምኽንያት ዝመጻእካሉ ሃገር፤ ካብ ካልኦት ሰባት ዝኸፍአ ናይ ኣተሓሕዛ ኣገባብ ኣብ ልዕሌኻ ክግበር ከሎ ማለት ’ዩ።

ጾታዊ ምጭናቕ

ጾታዊ ምጭናቕ ሓደ ሰብ ካልእ ሰብ ዝጸልኦ ንኣካላት ወይ ጾታዊ ርክብ ዝምልከት ነገር ምስ ዝዛረብ ወይ ምስ ዝገብር እዩ። ጾታዊ ምጭናቕ ብፍጹም ቅቡል ኣይኮነን። ገበን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ናብ ፖሊስ ምምልካት

ንስካ ዝፈጸምካዮ ዝኾነ ዓይነት ገበን ምስ ዚህሉ ወይ ምስክር ናይ ዚኾነ ገበን ምስ እትኸውን ናብ ፖሊስ ክተመልክት ይግበኣካ።

ጾታዊ ዓመጽ

ምስ ዝኾነ ሰብ ብዘይድልየቱ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ጾታዊ ዓመጽ እዩ። ንጾታዊ ዓመጽ እንተ ተቓሊዕኪ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ።

ስድራ ቤተይ ምስ የዕሩኽተይ ወጺአ ሻሂ ክሰቲ ወይ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መገሻ ክገይሽ ኣየፍቅዱለይን እዮም

ስድራ ቤተይ ዳርጋ ኣብ ኵሉ ኣነ ዝገብሮ ይውስኑ እዮም። ክገብሮ ዘይፍቀደኒ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መገሻ ክገይሽ ኣይተፈቕደንን፡ ምስ የዕሩኽተይ ወጺአ ሻሂ ክሰቲ እውን ኣይፍቀደንን እዩ። ካብ ቤት ትምህርቲ ብቐጥታ ናብ ገዛ ኣይመጻእኩን ኢሎም እንተ ጠርጢሮም ብጣዕሚ ይሓርቁን የፈራርሑንን።

ፊልም: ብዛዕባ ኣካላትካ እትውስን፡ ንስኻ በይንኻ ኢኻ

ኩሎም ደቂ-ሰባት ብዛዕባ ገዛእ ኣካላቶም ባዕላቶም ክውስኑ፡ መሰል ኣሎዎም። እዚ ሰብኣዊ መሰሎም እዩ። እዚ ማለት ግን፡ እንታይ ማለት ክኸውን ይኽእል?

ስእላዊ መግለጺ: ንግዲ ደቂ ሰባት

ብዛዕባ ንግዲ ደቂ ሰብ እንታይ ምዃኑን ግዳይ ናይዚ ነገር እዚ እንተ ዄንካ ኣበይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእልን ዘርኢ ሓደ ስእላዊ መግለጺ እንሆ። ንግዲ ደቂ ሰባት፡ ምስግጋር ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ካልኦት ሰባት ገንዘብ ንኸእትዉ ክምዝምዙኺ ከሎዉ እዩ። እዚ ንኣብነት ሰባት ጾታዊ ርክብ ክትሸጢ፡ ክትሰርቂ፡ ክትሰርሒ ወይ ዕጸፋርስ ክትሸጢ ከገድዱኺ ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ፊልም: ሕጂ ጾታዊ ርክብ ምሻጥን ድሮጋ ምውሳድን ገዲፈዮ እየ

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

To the top of the page