ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ግብረ-ስጋ

Sex - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ: ንግብረስጋ ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

ጾታዊ ባህጊ

እቶም ዝበዝሑ ሰባት ምስ ጾታዊ ባህግን ጾታዊ ድልየት (ስያዐን፡ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ምድላይ፡ብሉዕ) ክስምዖ ዝኽእል ኣካላት ይውለዱ። ጾታዊ ባህጊ ኣብ ምሉእ ኣካላትና ክስምዓና ይኽእል። ኣብ ክፍሊ መፍረን ካልኦት ክፋላት ኣካላትናን ደስ ዘብል ስሚዒትን ትርግታን ይስምዓና።

ስምዒታዊ ባዕለ-ርውየት ወይ “ሴጋ ምግባር”

ስምዒታዊ ባዕለ-ርውየት ወይ “ሴጋ” ምግባር ማለት፤ ንስኻ ባዕልኻ-ንባዕልኻ ጾታዊ ስምዒትካ ምርዋይ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ ንስኻ ነቲ መሸኒኻ ወይ ካልእ ክፋላት ናይ ኣካላትካ፤ ባዕልኻ ክትደርዞ ትኽእል። “ሴጋ” ምግባር፤ ሕማቕ ነገር ኣይኰነን። ከምኡ ንኽትገብር ድማ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን።

ምስ ካልእ ሰብ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም

ምስ ሓደ ሰብ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ ጊዜ ንኽሉ ወገን ጽብቕ ክስምዖ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሓደ ሰብ ጽብቕ ዝስምዖ ነቲ ሓደ ዘይምቹእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይትኻ ብኸመይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ከም ትደሊ ስምዓያ። ንስኻ’ውን ኣየናይ ጽብቕ ስምዒት ይፈጥር ንገራን ኣርእያን። ሕማቕ ምስ ዝስምዓካ ከም ዘይትደሊ ንገር።

ስእላዊ መግለጺ: ኣየናይ ’ዩ እቲ ቅቡል ዚበሃል ጾታዊ-ርክባት?

ገለ እዋናት፡ ኣየናይ ጾታዊ-ርክባት ቅቡል ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ኣጻጋሚ እዩ። ኣብዚ ስዒቡ ዚቐርብ፤ ኣየናይ ሕጋዊ ወይ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክትርኢ ኢኻ።

ፊልም: ከምዚ ጌርካ ንሓደ ኮንዶም ተእትዎ

ሰላም! ሕጂ ከመይ ጌርካ ሓደ ኮንዶም ከም ተእትዎ ክትርኢ ኢኻ። ብሓገዝ ናይ'ቲ ኣብ ፕላስቲክ ዘሎ መላግቦ ገርካ ነቲ መዓሸጊ ክፈቶ። ኣጽፈርካ ነቲ ኮንዶም ከይቀዶ ተጠንቀቕ። እቲ ኮንዶም ናበየናይ ሸነኽ ከም ዝጥቕለል ንምፍላጥ ቁሩብ ጠቕልሎ። ብቐዳምነት እቲ መትሎ ውትረት ክህልዎ ኣለዎ።

ብጾታዊ ርክባት ዝተሓላለፉ ሕማማት

ጾታዊ ሕማማት፡ እቶም ምስ ሰብ ጾታዊ-ርክብ ምስ ገበርካ ዝለግቡኻ እዮም። ጾታዊ-ሕማም ለጊቡኒ ይኸውን ’ዩ ኢልካ ምስ ትጥርጥር፤ ምርመራ ግበር። ክሕግዘካ ዚኽእል መድሃኒታት ኣሎ። እዚ መድሃኒታት፤ ብዙሕ ጊዜ ብነጻ ዚወሃብ እዩ።

መከላኸሊ ጥንሲ

ጥንሲ ንምውጋድ ክትገብርዮም ትኽእሊ ብዙሓት ኣገባባት ኣለዉ። ኣብዚ ዝስዕብ ስእላዊ መግለጺ እቶም ልሙዳት መከላኸሊ ጥንሲ ክትርእዪ ትኽእሊ።

መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት

ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ኮንዶም እቲ ልሙድ መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እዩ። እቲ ዝበለጸ እቶም ጸታዊ ርክብ እትፍጽሙ ቅድሚ ጾትዊ ርክብ ምጅማርኩም ብዛዕባ መከላኸሊ ክትዘራረቡ እዩ። መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓላፍነት ናይ ክልቴኹም እዩ።

ጾታዊ ርክብ ምሻጥ - ወይ ጾታዊ ርክብ ፈጺምካ ገለ ነገር ምቕባል

ጾታዊ ርክብ ምሻጥ ማለት፤ ካብ ሓደ ሰብ ገንዘብ ንምቕባል፤ ጾታዊ ኣገልግሎት ምሃብ ማለት ’ዩ።ብድሌትካ ትገብሮ ክኸውን ይኽእል’ዩ፤ ወይ ብኣስገዳድ ትገብሮ ዘሎኻ’ውን ክኸውን ይኽእል’ዩ።ከምዚ ነገር ’ዚ ኣጋጢሙካ እንተ ደኣ ኰይኑ፤ ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

To the top of the page