ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ሕቶን መልስን

Frågor & svar - tigrinska

ኣብዚ: መንእሰያት ናብ UMO ዝሰደድዎ ሕቶ ከተንብብ ትኽእል ኣብ ዩሞ ዘለዋ ኩላተን ሕቶታት: በቶም ኣብ UMO.se ኣዘውቲሮም ዚምልሹ ኪኢላታት ዝተመለሳ’የን።

ጽማቝ

ስድራ ቤተይ ሰዶመኝነት ወይ ዝኽደኖ ክዳውንቲ ኣይቅበልዎን እዮም፡ ሓግዙኒ!

ምስ ስድራ ቤተይ ነብሰይ ክመስል ኣይክእልን እየ። ጥብቕ ዝበለ ክዳን ክኽደን ኣይቅበልዎን እዮም። ወዲ ስለ ዝኾንኩ ዝሰማምዓኒ ኣይመስሎምን እዩ። ቁሩብ ብዝያዳ ከም ዝደልዮ ኣብ ዝተኸደንኩሉ እዋን ተቛይቖምንን ኣፈራሪሖምንን።

ስድራ ቤተይ ምስ የዕሩኽተይ ወጺአ ሻሂ ክሰቲ ወይ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መገሻ ክገይሽ ኣየፍቅዱለይን እዮም

ስድራ ቤተይ ዳርጋ ኣብ ኵሉ ኣነ ዝገብሮ ይውስኑ እዮም። ክገብሮ ዘይፍቀደኒ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መገሻ ክገይሽ ኣይተፈቕደንን፡ ምስ የዕሩኽተይ ወጺአ ሻሂ ክሰቲ እውን ኣይፍቀደንን እዩ። ካብ ቤት ትምህርቲ ብቐጥታ ናብ ገዛ ኣይመጻእኩን ኢሎም እንተ ጠርጢሮም ብጣዕሚ ይሓርቁን የፈራርሑንን።

ተገዲደ ከይምርዖ ፍርሓት ኣለኒ- እንታይ ክገብር ይኽእል?

ተገዲድኪ ንኸይትምርዓዊ ምፍራሕኪ ዕቱብ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምስ ገለ ሰብ ክትዛረቢ የድልየኪ እዩ። ኣብ ሽወደን ንሓደ ሰብ ኣገዲድካ ምምርዓው ገበን እዩ። ካልእ ዝኾነ ሰብ ከገድደኪ ኣይፍቐደሉን እዩ። ወለዲ ይኹኑ የሕዋት፣ ኣዝማድ፣ የዕሩኽ ወይ ካልእ ሰብ።

To the top of the page