ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ሕቶ

ክንደይ ዝኣክል ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ ይኽእል?

Hur mycket alkohol kan jag dricka? - tigrinska

ሕቶ

ወዲ 19 ዓመት እየ። ኣብ ግዜ ምሸት መታን ክድቕስ ክኽእል ዝበዝሕ ግዜ ቢራ ይሰቲ። ብጣዕሚ ጽብቕ ድማ ይሰርሓለይ። ኣይሰክርን እየ፣ ድቃስ መታን ክመጽኒ ቁሩብ ጥራይ እየ ዝረጋጋእ። ንኣካላት ከይሃሰኹ ክሳዕ ክንደይ እየ ክሰቲ ዝኽእል?

ምላሽ

ኣነ ከም ዝመስለኒ ብፍጹም ኢኻ ክትሰቲ ዘይብልካ። ኵሉም ዓይነታትን ብዝሕታትን ኣልኮላዊ መስተ ካብ ጥቕሞም ንላዕሊ ንኣካላትካን ንድቓስን ሃስይኦም ይዛይድ። ወላ እኳ ኣብ ርእስኻ ዝተረጋጋእካ እንተመሰለካ ኣካላትካ ግና ብኸምኡ መጠን ኣይረጋጋእን እዩ። ኣልኮላዊ መስተ ክትሰቲ ከለኻ ካብ ካልኦት ዓይነታት መስተ ክትሰቲ ከለኻ ንላዕሊ ሽንቲ ይመጸካ። ኣብ ግዜ ለይቲ ክትሸይን ኢልካ ክትትስእ ከሎኻ፣ ድቓስካ ይቋረጽ ሕማቕ ድቓስ ድማ ትድቕስ።

ክትረጋጋእን ጽብቕ ክትድቕስን ዘኽእለካን ካልእ መንገዲ ኣሎ። ኣብ ክንድኡ ኵሉ ለይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ክትድቕስ ፈትን፣ መደቐሲ ክፍልኻ ዝሑል ሙቐት ይሃልዎ ኣብ ትጋደመሉ ጊዜ ከኣ ህድእ ዝበለ ሙዚቓ ስማዕ። ቕድሚ ምድቓስካ ኣቐድም ኣቢልካ ሞባይልካ ኣርሕቓ ኮምፑተርካ ከኣ ኣጥፍኣያ።

ከመይ ይስምዓካ ከም ዘሎ ከኣ ሕሰብ። ዘጨንቐካ፣ ዘሸግረካ ወይ ዝቖጥዓካ ነገር ኣሎ ድዩ? ከረጋግኣካ ዘይክእል? ኵሉ ግዜ ንማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ungdomsmottagning ተወከስ ምስ ኣብኡ ዝርከብ ኣማኻሪ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ኪኢላ ወይ ሓኪም ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ንሶም ካብ ቢራ ንላዕሊ ክሕጉዙኻ ይኽእሉ እዮም።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page