ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ሕቶ

ጾታዊ ርክብ ብገንዘብ ገዚአ፣ ሕጂ ጽብቕ ኣይስምዓንን ኣሎ።

Jag betalade för sex, och nu känns det inte bra - tigrinska

ሕቶ

ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንክትጦበለይ ከፊለያ። ደስ ዘብል ኔሩ ብድሕሪኡ ግና ጽብቕ ኣይተሰምዓንን። ሕጂ ገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓሊፉኒ ከይከውን ይሓስብ ኣለኹ?

ምላሽ

እወ፣ ካብ ብገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ተለኺፍካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ገለ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብኣፋዊ ጾታዊ ርክብ’ውን ይመሓላለፉ እዮም። እንተ ተመርሚርካ ሓሊፉካ ድዩ ኣይሓለፈካን ትፈልጥ። ኣብ ክሊኒክ መንእሰያት ወይ ማእከል ክንክን ጥዕና ክትምርመር ትኽእል ኦኻ። 

ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንክትጦበልካ ክትከፍላ ከለኻ ክልኩል ነገር ጌርካ። ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ንኻልእ ሰብ ገንዘብ ወይ ካልኦት ነገራት ምሃብ ገበንን ዘቕጽዕን እዩ። ኣየናይ ዓይነት ጾታዊ ርክብ ምኳኑ ብዘየገድስ። እንታይ ኣጋጢሙ ብዘየገድስ። ብኸመይ ተራኺብኩም ወይ ትፋለጡ እንተኾንኩም ብዘየገድስ ። 

ጾታዊ ርክብ ምግዛእ ዝተፈላለየ ክስምዓካ ይኽእል። ንኣብነት ጽቡቕ፣ ዘደስት፣ ወይ ሕማቕ። ዝበዝሑ ሰባት ብድሕሪ ፍጻሜ፣ ልክዕ ከምቲ ዝገለጽካዮ፣ ሕማቕ ይስምዖም። ምናልባሽ እንተዘይትኸፍላ ኔርካ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትጦበልካ ኣይምመረጸትን ኔራ ኢልካ ትሓስብ። 

ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምግዛእካ ምስ ካልእ ሰብ ክትዘራረብ ትደሊ ወይ ጾታዊ ርክብ ምግዛእ ንምቑራጽ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ? ክትምርመር ከለኻ ንእትረኽቦ ሰብ ንገሮ። ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትራኸብ ወይ ንመስመር ሓገዝ PrevenTell ብቑጽሪ ቴለፎን 020-667788 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። 

ብዛዕባ ሕማቕ ዝስምዓካ ነገር ምስ ካልእ ሰብ ምዝራብ ጽቡቕ ክስምዓካ ይኽእል እዩ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page