ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ናብ ፖሊስ ምምልካት

Polisanmälan - tigrinska

ንስካ ዝፈጸምካዮ ዝኾነ ዓይነት ገበን ምስ ዚህሉ ወይ ምስክር ናይ ዚኾነ ገበን ምስ እትኸውን ናብ ፖሊስ ክተመልክት ይግበኣካ።

እቲ ገበን ምስ ተፈጸመ ብቅልጡፍ ናብ ፖሊስ ምምልካት እቲ ዚበለጸ እኳ እንተኾነ ዋላ ግዜ ምስ ሓለፈ’ውን ናብ ፖሊስ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ከመይ ጌርካ ናብ ፖሊስ ከተመልክት ከም ትኽእል ሓበሬታ ትረክብ።

ስለ ምንታይ ገበን ናብ ፖሊስ ከመልክት ይግባኣኒ?

ገበን ናብ ፖሊስ ምምምልካት ንብዙሕ ምኽንያት ጽቡቕ እዩ።

 • እቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ይኽእል።
 • እቲ ዝተወሰደካ ንብረት ክምለሰልካ ይኽእል።
 • ካብ ንግዳያት ገበን ዝሕግዙ ትካላት ሓገዝ ንምርካብ ቀሊል ይኸውን።
 • ናብ ፖሊስ ብምምልካትካ መብዛሕትኡ ግዜ ዝያዳ ጽብቕ ይስመዓካ።   

 እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክረክብ ይኽእል

 • ናብ ፖሊስ ከተመልክት ከለኻ ካልእ ትፈልጦ ሰብ ሒዝካ ምኻድ ይከኣል።
 • ካብ brottsofferjour ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል። ሓደ ነቶም ገበን ዘጋጠሞን ዝሕግዝ ማሕበር   እዩ።
 • ካብቲ ገበነኛ ሰብ ትፈርሕ እንተ ኾንካ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።          

መብዛሕትኡ ግዜ ከም ግዳይ ገበን ኣብ እዋን መርመራን ፍርዲን ሓገዝ ካብ ጠበቓ ክትረክብ መሰል ኣለካ። ነዚ ሓገዝ ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ። ንፖሊስ ወይ ኣኽባሪ ሕጊ እዚ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድልየካ ሓብር።

ፍርሒ ወይ ታህዲድ ካብቲ ገበነኛ ሰብ ምስ ዘጋጥመካ ሓገዝ ክትረክብ እውን ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰብ ከይ በጽሓካ፣ ከይድውለልካ ወይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ከይረኽበካ ናይ ምርኻብ እገዳ ክግበረሉ ይኽእል። ነቲ ናይ ምርኻብ እገዳ ናብ ፖሊስ ብምኻድ ከተምልክት ትኽእል።

ፖሊስ እንታይ ክፈልጥ ይደሊ?

ፖሊስ እንታይ ክፈልጡ ከም ዝደልዩ ዓይነት ናይቲ ገበን እዩ ዝውስኖ። ኵሉ ግዜ ነዚ ዝስዕብ ክትሕብር ኣለካ፡

 • ስምካ፡ ትነብረሉ ቦታን ቁጽሪ ተለፎንካን።
 • እንታይ ከም ዘጋጠመካን ፣መነመን ኣብቲ ጕዳይ ከም ዝተኻፈሉን።

   ከምኡ’ውን ነዚ ዝስዕብ ክትሕብር ቁሩብ ኩን፣

 • ኣበይን መዓስን እቲ ገበን ኣጋጢሙ።
 • እቲ ገበን መጕዳእቲ ኣውሪዱ እንተ ኾይኑ፡ከምኡ እንተ ደኣ ኾይኑ ኣየኖት መጕዳእቲ።
 • ናብ ሕክምና እንተ ድኣ ኸድካ ዄንካ ወይ ክትከይድ መደብ እንተለካ።
 • ዓይነት ወይ ሞዴል ናይቲ ጠፊኡ ወይ ተሰሪቁ ዘሎ።
 • እቲ ገበን ብኢንተርነት እንተ ተኻይዱ ኾይኑ፣ እቲ ዘጋጠመ ክትሕብር ኣሎካ።

ፖሊስ ነቲ ገበን ዘጋጠመሉ ኣሰር ክምርምር ክደሊ ስለ ዝኽእል፣ ስለዚ ከይሓጸብካ፣ ከየጽረኻን ዝኾነ ነገር ከይቐየርካን ከም ዘለዎ ክትገድፎ ይግባእ። 

ድሒርካ ነቲ ናይ ፖሊስ ምልክታ ክትቅይሮ ወይ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ።

To the top of the page