ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ዓመጽን ዘይፍትሓውነትን

ፊልም: ብዛዕባ ኣካላትካ እትውስን፡ ንስኻ በይንኻ ኢኻ

Film: Du bestämmer över din kropp - tigrinska

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽ

ሰብኣዊ መሰላት

ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ንስኻ ከም ሰብ መጠን ጽብቕ ሂወት ከተሕልፍ ከም ዘሎካ እዩ። ናይ ትምህርትን ሕክምናን መሰል ኣሎካ። ብፍትሒ ክትእለን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ትህልወሉ እዋን ድማ ናብ ካልእ ሃገር ክትስደድ መሰል ኣለካ።

ዓንቀጽ

ስምዒታዊ ባዕለ-ርውየት ወይ “ሴጋ ምግባር”

ስምዒታዊ ባዕለ-ርውየት ወይ “ሴጋ” ምግባር ማለት፤ ንስኻ ባዕልኻ-ንባዕልኻ ጾታዊ ስምዒትካ ምርዋይ ማለት እዩ። ንኣብነት፡ ንስኻ ነቲ መሸኒኻ ወይ ካልእ ክፋላት ናይ ኣካላትካ፤ ባዕልኻ ክትደርዞ ትኽእል። “ሴጋ” ምግባር፤ ሕማቕ ነገር ኣይኰነን። ከምኡ ንኽትገብር ድማ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን።

Familj

ተገዲደ ከይምርዖ ፍርሓት ኣለኒ- እንታይ ክገብር ይኽእል?

ተገዲድኪ ንኸይትምርዓዊ ምፍራሕኪ ዕቱብ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምስ ገለ ሰብ ክትዛረቢ የድልየኪ እዩ። ኣብ ሽወደን ንሓደ ሰብ ኣገዲድካ ምምርዓው ገበን እዩ። ካልእ ዝኾነ ሰብ ከገድደኪ ኣይፍቐደሉን እዩ። ወለዲ ይኹኑ የሕዋት፣ ኣዝማድ፣ የዕሩኽ ወይ ካልእ ሰብ።

To the top of the page