ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ዓመጽን ዘይፍትሓውነትን

ፊልም: ሕጂ ጾታዊ ርክብ ምሻጥን ድሮጋ ምውሳድን ገዲፈዮ እየ

Film: Nu har jag slutat sälja sex och ta droger - tigrinska

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

ተወሳኺ ኣብ Yomo

ዓንቀጽስእላዊ መግለጺ: ንግዲ ደቂ ሰባት

ብዛዕባ ንግዲ ደቂ ሰብ እንታይ ምዃኑን ግዳይ ናይዚ ነገር እዚ እንተ ዄንካ ኣበይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእልን ዘርኢ ሓደ ስእላዊ መግለጺ እንሆ። ንግዲ ደቂ ሰባት፡ ምስግጋር ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ካልኦት ሰባት ገንዘብ ንኸእትዉ ክምዝምዙኺ ከሎዉ እዩ። እዚ ንኣብነት ሰባት ጾታዊ ርክብ ክትሸጢ፡ ክትሰርቂ፡ ክትሰርሒ ወይ ዕጸፋርስ ክትሸጢ ከገድዱኺ ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዓንቀጽዕጸ ፋርስ

ዕጸ ፋርስ ሓደ ክትጥቀመሉ ሃሳይን ከም ትውለፍ ክገብረካ ዝኽእልን ነገር እዩ። ዕጸ ፋርስ ትጥቐም እንተኾንካ ኣብ ሂወትካ ጸገም ከጋንፈካ ንብር እዩ። ምጥቓም ዕጸ ፋርስ ንምቑራጽ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

To the top of the page