دیدارهایتان را پنهان کنید

خشونت و بی عدالتی

Våld & orättvisor - dari

در مینو که در قسمت پائین قرار دارد شما میتوانید مطالب، عکس ها و فلم ها را در بارۀ خشونت و بی عدالتی دریافت نمایید.

Current articles

تبعیض

تبعیض به این معنی است که نظر به دیگران با شما، به علت جنسیت تان، مذهب تان، سن تان، گرایش جنسی تان و یا به این علت که شما از کجا هستید، رفتار بدتری صورت بگیرد.

آزار جنسی

هنگامی‌که فردی کاری می‌کند یا چیزی با ماهیت جنسی در باره بدن یا سکس می‌گوید که برای طرف مقابل ناخوش‌آیند احساس شود، این آزار جنسی است. آزار جنسی هرگز قابل موجه نیست، و می‌تواند یک جرم باشد.

راپور دادن به پوليس

اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

تعرض جنسی

هر قسم عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل تعرض جنسی پنداشته میشود. شما اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید، میتوانید کمک بدست بياورید.

خانواده‌ام به من اجازه نمی‌دهند با دوستانم به قهوه‌خانه بروم و یا با صنفم به سفر درسی بروم

خانواده‌ من تقریبا در همه موارد مربوط به من تصمیم می‌گیرند. من اجازه بسیاری از کارها را ندارم. خانواده‌ به من اجازه ندادند با صنفم به سفر درسی بروم و من اجازه این را ندارم با دوستانم به قهوه‌-خانه بروم. اگر آنها مشکوک به این امر شوند که من بعد از مکتب مستقیما به خانه نرفته‌ام، بسیار عصبانی می‌شوند و مرا تهدید می‌کنند.

شما خود بر بدن خود تصمیم می‌گیرید

هر کس حق تصمیم گیری بر بدن خود را دارد. این یک حق انسانی است. اما این به چه معنی است؟

سلایدشو: تجارت انسان

این سلایدشو در باره این¬ است که تجارت انسان چیست، و اگر در معرض آن قرار گرفته¬اید در کجا بتوانید کمک بدست بیاورید. این بدان معنی است که دیگران برای کسب پول از شما سؤاستفاده می¬کنند بطور مثال، کسی شما را مجبور می¬کند سکس بفروشید، دزدی کنید، کار کنید و یا مواد مخدر بفروشید.

فلم: حالی مه دیگه فروش سکس و مصرف مواد مخدر ره بس کدیم

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت یومو فرستاده شده است.

به سر صفحه بروید