ሕቶ

“ሂቭ” ንኸይሕዘኒ ብዙሕ እሻቐል እየ

Jag är orolig för att få hiv - tigrinja

ሕቶ

“ሂቭ” ንኸይሕዘኒ ብዙሕ እሻቐል እየ። ብኸመይ‘ዩ ዝለግበካ፤ ከም ዝለገበኒኸ ብኸመይ ክፈልጦ እኽእል?

ምላሽ

”ሂቭ” ሓደ ብጾታዊ ርክባት ዝለግብ ቪይሩስ እዩ። እንተ ደኣ ምስ ሓደ ”ሂቭ” ዘሎዎ ሰብ፤ መከላኸሊ ዘይብሉ ጾታዊ-ምግባር፤ ማለት ”ብምጥሪ” ወይ ”ብመሃንቱስ” ጌርካ፤ ዝዓበየ ናይ ምብካል ሓደጋ ኣሎካ። ብናይ ኣፍ ጾታዊ-ርክብ’ውን፤ ምስ ”ሂቭ” ዘሎዎ ሰብ እንተ ተጋቢርካ፤ ብፍላይ’ውን እቲ ሽግሪ ኣብ ኣፍካ እንተ ኣትዩ፤ ክለግበካ ይኽእል እዩ።

ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ናይ ”ሂቭ” መድሃኒት ዚውስድ ኰይኑ፤ እቲ ብቪይሩስ ናይ ምብካል ሓደጋ ትሑት እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ካብ ኩሉ ጊዜ ዝበለጸ ነገር፡ ንኣብነት ከም ኮንዶም ዝኣመሰለ መከላኸሊ ”ሂቭ” ምጥቃም እዩ።

”ሂቭ” ብደም ኣቢሉ’ውን ይሰግረካ እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ”ሂቭ” ዘሎዎ ሰብ ብዝተወግኣሉ መርፍእ፤ ንስኻ’ውን ምስ ትጥቀም እዩ። ውላድካ’ውን፡ ኣብቲ ዝጠብወሉ እዋን፤ ብናይ ጡብ ጸባ ኣቢሉ ክለግቦ ይኽእል እዩ።

”ሂቭ” ለጊቡኒ ይኸውን’ዩ፡ ዚብል ሓሳብ እንተ ’ሎካ፤ ኬድካ ምርመራ ግበር። ኣብ መቐበል-መንእሰያት” (ungdomsmottagning) ወይ ኣብ ናይ ቆርበትን ጾታዊ መቐበል-ሕሙማት (hud- och könsmottagning) ወይ ኣብ ማእከል-ጥዕና (vårdcentral) ኬድካ፤ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። እቲ ትምርመረሉ ጊዜ፤ ካብቲ ተለኺፍካሉ ክትከውን እትኽእል ዝበልካዮ ኣጋጣሚ፤ እንተ ቐልጠፈ ሓደ ሰሙን ድሒርካ ክትገብሮ የድሊ።

ናይ ”ሂቭ” ምርመራ ክትገብር ከሎኻ፤ እታ ነርስ ወይ እቲ ዶክቶር፤ ካብ ቅልጽምካ ደም ብውሳድ’ዮም ዘካይድዎ። ብዙሕ ጊዜ፡ ብድሕሪ’ቲ ናይ ምርመራ ደም ምግዳፍካ፤ ኣስታት ሓደ ሰሙን ጸኒሑ፤ ገለ እዋን’ውን ኣብ ዝሓጸረ ጊዜ፤ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ”ሂቭ” ምርመራ ብነጻ ይግበረልካ። መንነትካ ከይገለጽካ፡ ብምስጢር ምርመራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

እቲ መልሲ ናይቲ ምርመራ፤ ለጊቡካ ከም ዘሎ ምስ ዘርኢ ግን፤ ነቶም ሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማም መን ምዃንካ ክትሕብሮም ይግብኣካ። ሽዑ ድማ፡ መድሃኒት ናይ ”ሂቭ” ክወሃበካ ክጅምር’ዩ። ባዕልኻ እንተ ዘይነጊርካ፤ ዝዀነ ካልእ ሰብ ”ሂቭ” ከም ዘሎካ ኣይክፈልጥን እዩ።

To the top of the page