دیدارهایتان را پنهان کنید

سلایدشو: تجارت انسان

Bildspel: Människohandel - dari

این سلایدشو در باره این¬ است که تجارت انسان چیست، و اگر در معرض آن قرار گرفته¬اید در کجا بتوانید کمک بدست بیاورید. این بدان معنی است که دیگران برای کسب پول از شما سؤاستفاده می¬کنند بطور مثال، کسی شما را مجبور می¬کند سکس بفروشید، دزدی کنید، کار کنید و یا مواد مخدر بفروشید.

به سر صفحه بروید