دیدارهایتان را پنهان کنید

در مورد Youmo

Om Youmo - dari

Youmo.se یک وبسایت برای شما که سنتان بین ۱۳ الی ۲۰ است، میباشد. درینجا معلومات در مورد جسم، سِکس و صحت وجود دارد. و در ضمن میتوانید در مورد مساوات، حقوق شما و اینکه چطور میتوانید کمک حاصل کنید تا حالتان خوب شود، نیز بخوانید. درYoumo شما میتوانید که عکسها و فلمها را ببینید و در ضمن به لسانهای عربی، دری، سومالوی، سویدنی یا تیگرینیایی میتوانید خواندن کنید. و هم در مورد اطلاعات تماس با تمام مراکز نوجوانان در سویدن را میتوانید پیدا کنید. Youmo یک حصه یی از UMO.se، پذیرش جوانان در انترنیت میباشد. شوراهای ناحیه یی و ‏منطقه یی‎ آنهای اند که مسئولیت Youmo و UMO را بدوش دارند. اینها هستند که مراقبت و صحت را در سویدن اداره میکنند. هر چیزیکه در وبسایت وجود دارد از طرف متخصصین در مورد مضامین Youmos بررسی شده است. ترجمهها توسط چند نفر که هم به زبان سویدنی و هم به زبانی که ما متن ها را به آن ترجمه کرده ایم تسلط دارند، ویرایش شده است. اگر کدام سهو پیدا کنید و یا در مورد بهتر نمودن Youmo کدام مشوره دارید، برای ما مشتاقانه درین آدرس info@youmo.se ایمیل روان کنید. ما ایمیل به زبان سویدنی و انگلیسی دریافت میکنیم. Youmo با Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF همکاری میکند. برای ساختن Youmo دولت پول پرداخته است.

به سر صفحه بروید