دیدارهایتان را پنهان کنید

احسا بد کردن

Att må dåligt - dari

در مینو که در قسمت پائین قرار دارد شما میتوانید مطالب، عکس ها و فلم ها در بارۀ در وضعیت بد قرار داشتن و رنج بردن را دریافت نمایید.

Current articles

به سر صفحه بروید