دیدارهایتان را پنهان کنید
سکس

تن فروشی – انجام دادن سِکس و در عوضش چیزی بدست آوردن

Sälja sex - att ha sex och få något för det - dari

تن فروشی به این معنی است که شما از کسی پول بدست بیاورید، در عوض اینکه برایش کدام عمل جنسی انجام دهید. ممکن است این عمل را شما با رضای خود انجام دهید یا بخاطریکه خود را تحت فشار احساس کنید. اگر شما چنین حالتی را تجربه کرده‌اید، پس ممکن است که شما کمک و حمایت بدست بیاورید.

En person som tagit emot en betalning via mobilen. Illustration.

حتی اگر شما به عوض پول یک چیزی دیگر را بدست بیاورید در مقابل یک عمل جنسی، این را هم تن فروشی می‌گوید. بطور مثال، یک جای خواب، یک تلیفون موبایل، غذا، مواد مخدر و یا یک وظیفه.

چرا کسی تن فروشی می‌کند؟

بعضی مردم احساس می‌کنند که واحد راهی بدست آوردن یک چیزی مانند پول یا کدام جای خوابیدن، فقط تن فروشی است. دیگران به زور، تهدید و یا قانع می‌شوند. بعضی مردم شاید فکر کنند که این یک اسانترین شیوه‌ای برای بدست آوردن چیزهای است که ایشان آنرا می‌خواهند.

کسی که تن می‌فروشد چه حال خواهد داشت؟

این فرق می‌کند که کسی بعد ازین که تن فروخته باشد چه حال دارد. این عادی است که تن فروشی یک عمل مخفی است، و این باعث می‌شود که کسی

خود را تنها احساس کند.

بسیاری مردم بعد ازین که تن را فروخته‌اند، خیلی بد احساس می‌کنند. اگر شما احساس مجبوری در مقابل کاری که شما نمی‌خواستید کرده‌اید، درآنصورت ممکن است که خود را در ترس، سؤ استفاده شده و ناتوان احساس کنید.

شما می‌توانید که کمک و حمایت دریافت کنید

اگر شما تن فروخته‌اید بهتر است که این را به کسی بیان کنید. مخفی نه نگهداشتن معمولاً خوب احساس می‌دهد.

شما خودتان این تصمیم را می‌گیرید که با کی و چی می‌خواهید بگویید. بطور مثال میتوان این کسی باشد که در یک ungdomsmottagning کار می‌کند. شما می‌توانید در مورد خاتمه دادن به تن فروشی کمک و حمایت بدست بیاورید تا حالتان بهتر شود.

اگر در مورد بیماری‌های مقاربتی و یا حاملگی تشویش داشته باشید نیز می‌توانید کمک بدست بیاورید. همچنان جاهای وجود دارد، چون گمنام می‌توانید آنجا زنگ بزنید و یا از طریق انترنیت با ایشان تماس بگیرید.

شما هیچگاهی باید به تن فروشی از خاطر بدست آوردن غذا یا مسکن ضرورت نداشته باشید. اگر درین مورد کمک ضرورت دارید با socialtjänsten ارتباط بگیرید.

خریدن سِکس غیرقانونی است

برای انجام دادن سِکس به کسی پول و یا چیزی دیگری پرداختن غیرقانونی است. این باک ندارد که سِکس چه نوع است، در کجا صورت می‌گیرد و کی است که می‌پردازد. آنانی که برای اجرای سِکس پول می‌پردازند ممکن در صورت جریمه و زندانی شدن مجازات یابند. این حتی در صورتیکه شخص فریب خورده باشد و پول نپردازد نیز تطبیق می‌گردد.

این هنوز جدیت خاصی دارد که سِکس کسی را بخرید که سنش از ۱۸ پایین باشد.

این یک تجاوز جنسی است، اگر کسی با شما خلاف رضایتان یک عمل جنسی انجام دهد. اگر چه شما در اول بلی گفته باشید شما حق دارید که هر وقت مفکوره ‌تان را تغییر دهید.

اگر به تن فروختن شما کسی دیگر پول کمایی کند، حتی این شخص هم مرتکب جرم می‌باشد. بطور مثال، اگر یک شخص شرایط را برای یک شخص دیگر آماده سازد که با شما سِکس کند.

تن فروشی در سویدن یک جرم نیست. اگر در مقابل سِکس کردن تان پول یا کدام چیزی دیگری بدست آورده باشید، شما مرتکب کار غیر قانونی نشده‌اید.

شما می‌‌توانید که سِکس خرید را به پولیس معرفی کنید

شما می¬توانید آن شخص را به پولیس معرفی کنید که برای شما چیزی داده باشد بخاطریکه با شما سِکس کند. به پولیس راپور دادن به اساس دلایل متعدد کار خوب است:

  • این می‌تواند که حال شما را بهتر کند.
  • این می‌تواند شخص را از سِکس خریدن دیگران جلوگیر کند.
  • کسانیکه سِکس خریده‌اند می‌توانند جزا ببینند.
  • شما ممکن جبران خساره بدست بیاورید. جبران خساره عبارت از پولی است که به شما داده می‌شود.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

فلم: حالی مه دیگه فروش سکس و مصرف مواد مخدر ره بس کدیم

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت یومو فرستاده شده است.

صفحه اول

راپور دادن به پوليس

اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

به سر صفحه بروید