دیدارهایتان را پنهان کنید

Youmo

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولآیا تا بحال برای شما اتفاق ترسناکی رخ داده است؟

در این صورت تا مدتهای طولانی ترس را در وجودتان احساس میکنید. پس شما دوباره برای احساس امنیت ضرورت به کمک دارید.

صفحه اولفرمان نظارت نمودن خواهرانش را متوقف ساخت

قبل از این فرمان همه خواهرانش را نظارت می‌نمود. اما بعداً فرمان با یک دختر آشنا شد که مورد ظلم و ستم افتخاری قرار گرفته بود. و این امر باعث شد تا فرمان متفاوت باندیشد.

صفحه اولسلایدشو: بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد؟

این یک اسلایدشو است که نشان میدهد، که بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدنهای برهنه است.

به سر صفحه بروید