دیدارهایتان را پنهان کنید
خشونت و بی عدالتی

فلم: حالی مه دیگه فروش سکس و مصرف مواد مخدر ره بس کدیم

Film: Nu har jag slutat sälja sex och ta droger - dari

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت یومو فرستاده شده است.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

سلایدشو: تجارت انسان

این سلایدشو در باره این¬ است که تجارت انسان چیست، و اگر در معرض آن قرار گرفته¬اید در کجا بتوانید کمک بدست بیاورید. این بدان معنی است که دیگران برای کسب پول از شما سؤاستفاده می¬کنند بطور مثال، کسی شما را مجبور می¬کند سکس بفروشید، دزدی کنید، کار کنید و یا مواد مخدر بفروشید.

صفحه اول

مواد مخدر

یک ماده‌ی مخدر، چیزی است که مصرف آن برای صحت ضرر دارد و شما می‌توانید به آن معتاد شوید. اگر شما مواد مخدر مصرف می‌کنید، این امر معمول است که در زندگی‌تان مشکلاتی پیدا شود. شما برای ترک مواد مخدر کمک بدست آورده می‌توانید.

به سر صفحه بروید