دیدارهایتان را پنهان کنید
احساس بد کردن

هیچ‌کس تحمل مرا ندارد

Film: Ingen pallar med mig - dari

ایمیل هرگز با کسی در باره‌ی این‌ که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است.

معلومات بيشتر در Youmo

فلم: کلینیک صحی نوجوانان

مریم درد عادت ماهوار بی اندازه شدید دارد. الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند. ایمیل هرگز با کسی در باره ی این که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است. سیمون در باره‌ی این‌ که آلت تناسلیش شق نشود، تشویش دارد. آماندا تشویش دارد که حامله شده باشد. الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

صفحه اول

سلايد شو: استرس/فشار، افسردهخویی، اضطراب، اختلال استرس پس از حادثه

در اینجا احساس بد روحی به اقسام مختلف تشریح شده است. ممکن است شما در بعضی از آنها خود را گرفتار احساس میکنید؟

به سر صفحه بروید