دیدارهایتان را پنهان کنید

سلايد شو: استرس/فشار، افسردهخویی، اضطراب، اختلال استرس پس از حادثه

Bildspel: Stress, nedstämdhet, ångest, PTSD - dari

در اینجا احساس بد روحی به اقسام مختلف تشریح شده است. ممکن است شما در بعضی از آنها خود را گرفتار احساس میکنید؟

احساس بد داشتن به این معنا نیست که شما ضعیف هستید و چیزی نیست که در باره آن احساس خجالت کنید، چون هر شخص بعضی اوقات در این چنین حالت قرار میگیرد. اگر شما نیاز دارید، میتوانید در این مورد کمک خوب بدست بیاورید.

به سر صفحه بروید