دیدارهایتان را پنهان کنید

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

آزار جنسی

هنگامی‌که فردی کاری می‌کند یا چیزی با ماهیت جنسی در باره بدن یا سکس می‌گوید که برای طرف مقابل ناخوش‌آیند احساس شود، این آزار جنسی است. آزار جنسی هرگز قابل موجه نیست، و می‌تواند یک جرم باشد.

به سر صفحه بروید