1177 

زمانیکه شما و یا شخص دیگری مبتلا به بیماری باشد و به کمک و مشاوره ضرورت داشته باشید، می‌توانید بصورت ۲۴ ساعته به شماره 1177 در تماس شوید. با تماس به شماره 1177 شما خواهید دریافت که به کدام نوع مراقبت ضرورت دارید، و نزدیکترین مرکز صحی و یا مراقبت‌هایی جدی اضطراری در کجا واقع است. همچنان شما می‌توانید به صفحه انترنتی 1177.se بروید و مراکز صحی را جستجو نمایید.

Vårdcentral

زمانیکه شما مریض هستید و یا در مورد صحت خود پرسش دارید، با یک مرکز صحی تماس بگیرید. بعضی اوقات نام این مراکز می‌تواندhälsocentral, sjukstuga, husläkarmottagning, و یا distriktsläkarmottagning باشد. این همان جایی است که شما برای معالجهِ بسیاری از امراض و پرسش‌های صحی به آنجا

می‌روید. شما در تمام کشور به هر مرکز صحی که بخواهید مراجعه کرده می‌توانید.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen برای تمام افراد بین سنین ۱۳ الی ۲۵ سال می‌باشد. در اینجا می‌توانید بیشتر دریابید در مورد اینکه چه کمک‌هایی در Ungdomsmottagningen بدست آورده می‌توانید.

Elevhälsa

Elevhälsa یک مرکز صحی قابل دسترس در تمامی مکاتب است. درین مرکز همیشه پرستار یا نرس و بعضی اوقات مشاور صحی، داکتر و روانشناس موجود می‌باشد. شما در این مرکز می‌توانید در رابطه به بسیاری از موارد صحی کمک بدست بیاورید. بطور مثال، شما می‌توانید در مورد کدام مسئله و یا هم اگر شکم درد هستید و یا افگار شده‌اید، صحبت کنید.

112 - SOS زنگ خطر

اگر شما در می‌ یابید که زندگی یک شخص در معرض خطر قرار دارد، بطور مثال اگر شما و یا هم یک شخص دیگری در اثر یک حادثه و یا سقوط ناگهانی کند، پس به شمارهِ 112 زنگ بزنید.

مراقبت طبی در حالت اضطرار

مرکز مراقبت‌هایی اضطراری بصورت ۲۴ ساعته باز می‌باشد. این مراکز در شفاخانه‌ها واقع هستند. Sjukhus kan också kallas lasarett. در موقع عاجل شما

می‌توانید به پذیرش اضطراری بروید. بطور مثال، اگر شما مشکل تنفسی دارید و یا هم حادثه‌یی بالایی شما گذشته. برای دانستن در مورد موقعیت‌هایی پذیرش‌های اضطراری، به شمارهِ 1177 در تماس شوید.

پذیرش متخصصین

پذیرش‌های متخصصین با داشتن متخصصین مختلف در همه مراکز صحی وجود ندارد. در این مراکز روانشناسان، داکتران چشم و داکتران جلدی فعالیت می‌نمایند. شما می‌توانید این مراکز را از طریق انترنت و یا هم در صفحه انترنتی 1177.se پیدا نمایید.

Barnmorskemottagning

در یک مرکز قابلگی، قابلگان وظیفه اجرا می‌کنند. این مرکز بنام mödravårdscentral, MVC نیز یاد می‌شود. زمانیکه شما حامله هستید و یا در مورد تابلیت یا نهوهِ جلوگیری از بارداری سوالی دارید، می‌توانید به این مرکز مراجعه نمایید.

ترجمان

اگر شما به زبان سویدنی صحبت کرده نمی‌توانید، شما حق داشتن یک ترجمان را داشته باشید تا بدانید که داکتران و دیگر کارمندان صحی چه می‌گویند. هنگامیکه وخت ملاقات را می‌گیرید، این را نیز ذکر کنید که شما به ترجمان ضرورت دارید. بیشتر در مورد ترجمان در صفحهِ انترنتی 1177.se بخوانید.