دیدارهایتان را پنهان کنید

Youmo

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولسقط جنین

سقط جنین به معنای ختم دادن به حاملهگی است. شما که حمل دارید، خودتان تصمیم میگیرید اگر میخواهید که جنین را سقط کنید. برای سقط جنین هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. سقط جنین، حامله شدن در آینده را سخت تر نمی کند.

صفحه اولفلم: حالی مه دیگه فروش سکس و مصرف مواد مخدر ره بس کدیم

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت یومو فرستاده شده است.

Jagخانواده‌ من نه همجنس‌گرایی مرا قبول می‌کنند و نه طرز لباس‌ پوشیدن مرا. لطفا به من کمک کنید!

من نمی‌توانم در خانواده‌ام خودم باشم. آنها قبول نمی‌کنند که من لباس تنگ بپوشم.  به نظر آنها چون من پسر هستم، این طرز لباس پوشیدن برای من نامناسب است. وقتی‌که به انتخاب خود لباس پوشیده‌ام، مورد سرزنش و تهدید آنها قرار گرفته‌ام.

صفحه اولآیا تا بحال برای شما اتفاق ترسناکی رخ داده است؟

در این صورت تا مدتهای طولانی ترس را در وجودتان احساس میکنید. پس شما دوباره برای احساس امنیت ضرورت به کمک دارید.

به سر صفحه بروید