ሕማቕ ክስምዓካ ከሎ

Om du mår dåligt - tigrinja

ኵሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ይስምዖ እዩ። እዚ ድማ ገለ ሕማቅ ነገር ስለ ዘጋጠመ ወይ ድማ ሓደ ነገር ከመይ ክኸውን እዩ ኢልካ ስለ ትሓስብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምእንቲ ክሕሸካ ባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣሎዉ። ንክሕሸካ ሓገዝ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

En person som ser deppig ut sitter med huvudet i händerna vid ett bord. Illustration.

እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ ስነ ኣእምራዊ ሕማቕ ምህላው እዩ። ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማቕ ምህላው ብሰንኪ ዝኾነ ዘጋጠመካ ነገራት ክኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት ጎነጽ ወይ ጾታዊ ዓመጽ ። ብዛዕባ ገለ ነገራት ትሻቐል ስለ ዘሎኻ ሕማቕ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት ብዛዕባ ስድራ ወይ ብዛዕባ ኵነታት መጻኢ ግዜ።

እቲ ልክዕ ምኽንያቱ ከይተረድእካ'ውን ሕማቕ ኽስምዓካ ይኽእል እዩ።

ኣእምሮኣዊ ሕማቕ ምህላውካ ኣካላዊ ቓንዛ ክገብረልካ ይኽእል እዩ

ንኣብነት ርእስኻ ከሕመካ ወይ ከብድኻ ከሕመካ ይኽእል። ንኽትዛነን ጽቡቕ ክትድቅስን የጸግመካ። ካብ ንቡር ንላዕሊ ክትጠሚ ወይ ከይትጠሚ ትኽእል። ምናልባት ብቐሊሉ ትሓዝንን ትበክን። ክትሓርቕን ናይ ኣተኵሮ ጸገም ከጋጥመካን እውን ልሙድ ተርእዮ አዩ።

ዋላ'ውን እቲ ዘጋጠመካ ሕማቕ ወይ ሓደገኛ ነገር ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ይኹን፡ ከምዚ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ሽዑ ምናልባት ሕማቕ ክስምዓካ ዘይንቡር ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል ። ግን ዘይንብር ወይ ዘይልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን ።

ኵሉ ግዜ ሕጉስ ሰብ የለን ። ሓደ ሓደ ግዜ ክትሓዝን ወይ ክትሻቐል ናይ ሂወት ንቡር ባህሪ እዩ።

ምኽሪ፣ ንኽሕሸካ ዝግበሩ ነገራት

እዘን ሓሙሽተ ነጥብታት ዝያዳ ሓያል፡ ሓጉስን ህዱእን ንክስመዓካ ክትገብረን ትኽእል ነገራት እየን፣

 

  • ተንቐሳቐስ፣ ንኣብነት ስፖርት ምስራሕ ወይ ብእግርኻ ምኻድ ።
  • ጽብቕ ምግቢ ተመገብ። ዝተፈላለየ ዓይነታት ምግቢ ብዙሕ ፉሩታታትን ኣሕምልትን ምምጋብ ጽብቕ እዩ። እንተ ኽኢልካ መዓልታዊ ቍርሲ፡ ምሳሕ፡ ድራርን ኣብ ሞንጎ ጠዓሞትን ብላዕ።
  • እኹል ድቃስ ክትድቅስ ፈትን ። እቲ ዝበለጸ ኣብ ግዜ ለይቲ ምድቃስ እዩ ።
  • ትፈትዎ ነገራት ግበር፣ ምስ ትፈትዎም ሰባት ተዘናጋዕ።
  • ከመይ ከም ዘሎኻ ንዓርክኻ ወይ ንትኣምኖ ዓቢ ሰብ የዕልል። ከምኡ ድሕሪ ምግባርካ መብዛሕትኡ ግዜ ይሕሸካ እዩ። ዋላ'ውን ኣዝዩ ከቢድ ስምዒት እንተኾነ፣ ንኣብነት ክነብር ሓይሊ የብለይን ወይ ኣይደልን እየ ኢልካ ትሓስብ እንተ ኾንካ'ውን ክትዛረበሉ ጽብቕ እዩ ። 

እዚኦም ነገራት ነቶም ክትገብሮም ትደሊ ነገራት ንምግባሮም የቃልሉልካ እዮም።

ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ወይ ካልኦት ድሮጋታት ምጥቓም ጽብቕ ኣይኮነን ። ካብቲ ዘለኻዮ ከግድደልካ ይኽእል እዩ ።

ሓደሓደ ግዜ ብውልቅኻ ንኽሕሸካ ገለ ምፍታን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ። ሓደሓደ ግዜ ግና ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል፡ ንኣብነት ኣዝዩ ከቢድ ነገር ምስ ዘጋጥመካ።

ኣዚኻ ሕማቕ እንተ'ሎኻ ኾንካ ሓገዝ ሕተት

ንነዊሕ ግዜ ሕማቕ እንተ'ሎኻ ኾንካ ወይ ኣዚኻ ሕማቕ እንተ'ሎኻ ኾንካ ሓገዝ ክትሓትት ኣለካ ። ንኣብነት ምስ ungdomsmottagningvårdcentral ወይ barn- och ungdomspsykiatrin (bup) ተራኸብ። ተምሃራይ እንተ ኾንካ ካብ skolsköterskan ወይ skolkuratorn ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ንስኻ ወይ ካልእ ሰብ ኣዚኹም ሕማቕ እንተ'ሎኹም ኾንኩም እሞ ብቕልጡፍ ሓገዝ እንተ ደሊኹም ናብ 112 ደውል ወይ ምስ psykiatrisk akutmottagning ተራኸብ። ናበይ ከም ትኸይድ ንምፍላጥ ናብ 1177 ደውል ።

እንተ ኣድልዩካ ካብ ትፈልጦ ሰብ ሓገዝ ሕተት ።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page