ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ሕማቕ እንክስምዓካ

ፊልም: ዋላ ሓደ ዝጻወረኒ ሰብ የለን

Film: Ingen pallar med mig - tigrinska

ኤሚል ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዘሎ ጨሪሹ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ፊልም: Ungdomsmottagning

ማርያም ብርቱዕ ቃንዛ ጻግነ ኣሎዋ። ኣሌክስ ከም ወዲ እምበር ከም ጓል ኾይኑ ኣይስምዓን እዩ። ኤሚል ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ከም ዘሎ ጨሪሹ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ። ሲሞን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትልኡ ምቕናዕ ከይኣብዮ ተሻቒሉ ኣሎ።። ኣማንዳ ነፍሰ-ጾር ብምዃና ተሻቒላ ኣላ። ኣሊያህን ራዛን ናይ ራዛ ስድራ ንዝምድንኦም ከይቃወምዎ ፈሪሖም ኣሎዉ።

ዓንቀጽ

Ungdomsmottagning

ብዛዕባ ኣካላትካ፣ስጋዊ ርክብን መከላኸሊ ጥንስን ሕቶታት እንተሎካ ኾይኑ ናብ ungdomsmottagning ክትከይድ ትኽእል። ከምኡ’ውን ሕማቕ እንተተሰምዑካን ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ምስ እትደሊን ናብዚ ቦታ ምኻድ ይከኣል።

ዓንቀጽ

ስእላዊ መግለጺ ፣ ውጥረት፣ ቅዛነት ፣ ጭንቐት : PTSD

ኣብዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማቕ ንክስመዓካ ዝገብሩ ዝተፈላለየ መንገድታት ተገሊጾም ኣለዉ ። ምናልባት ንገለ ካብኣቶም ተለልዮም’ዶ ትኸውን? ሕማቕ ክስምዓካ ማለት ድኹም ኢኻ ማለት ኣይኮነን ዘሕፍር ነገር’ውን የብሉን ። ንዅሉ ሰብ ሓደ ሓደ ጊዜ የጋጥሞ እዩ። እንተ ኣድልዩካ ጽብቕ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ዓንቀጽ

ሕማቕ ክስምዓካ ከሎ

ኵሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ይስምዖ እዩ። እዚ ድማ ገለ ሕማቅ ነገር ስለ ዘጋጠመ ወይ ድማ ሓደ ነገር ከመይ ክኸውን እዩ ኢልካ ስለ ትሓስብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ስለ ምንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ሕማቕ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ምእንቲ ክሕሸካ ባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣሎዉ። ንክሕሸካ ሓገዝ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

To the top of the page