دیدارهایتان را پنهان کنید
من

برابری و مساوات

Jämställdhet - dari

مردان و زنان باید دارای فرصت‌ها و حقوق مساوی باشند. جامعه ما تا هنوز دارای برابری و مساوات نمی‌باشد، اما قوانین و طرزالعمل‌های وجود دارد که بر مبنای آن می‌توان برابری و مساوات‌را در جامعه بمیان آورد.

Två personer sitter på marken bredvid varandra och tittar på varandra. Illustration.

برابری جنسیتی به این معناست که مردان و زنان در همه عرصه‌های

زنده‌گی دارای فرصت‌ها، حقوق و وجایب مساوی باشند. برابری جنستی اینست که مردان و زنان در مورد جسم و تمایلات جنسی خود، خود‌شان تصمیم بگیرند.

برابری جنسیتی به معنای آزادی بیشتر برای همه می‌باشد. هر کس این فرصت و حق را دارد که برای‌شان احترام گذاشته شود و بیشتر احساس امن نماید.

اکثر کشورها برابری جنسیتی را مطرح می‌نمایند و تعداد زیادی از آن کشورها بطرف اصل مساوات و برابری در حرکت می‌باشد. اما تا هنوز برابری و مساوات در هیچ یک از کشورها بطور کامل نایل نشده‌است. 

برابری و مساوات هم برای دختران و هم برای پسران امری ضروری است

این معمولا دختران هستند که در اثر نابرابری و غیر مساوات ضرر می‌‌کنند. مردان جهان، صاحب قدرت و پول بیشتری هستند، اما آنها از این مورد به اشکال دیگر ضرر می‌‌کنند.

برای برابری جنسیتی اهداف سیاسی وجود دارد

پارلمان کشور سویدن اظهار داشته که برابری جنسیتی مهم و ضروری

می‌باشد. در رابطه به اینکه جامعه چگونه دارای اصل مساوات و برابری باشد، طرزالعمل‌های مشخص در این خصوص وجود دارد. این طرزالعمل‌ها بطور مثال، شامل موارد ذیل می‌شوند:

 • زنان و مردان باید قادر باشند تا بتوانند زمینه و مصارف تحصیل
  خود‌شان‌را فراهم نمایند و همچنان بتوانند که به عین شکل کار نمایند و پول بدست آورند. 
 • زنان و مردان در پیشبرد امور و کارهای خانه و مراقبت اطفال حق مساوی دارند.
 • خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود.
 • مکاتب، پوهنتون‌ها و دفاتر کاری باید بالای اصل داشتن برابری و مساوات در ادارات‌شان کار نمایند.
 • مردان و زنان دارای فرصت‌های مساوی بوده تا صحت خوب داشته باشند و از آنان بطور بهتر مراقبت صورت گیرد. 

در صورتیکه با شما به نسبت اینکه زن و یا مرد هستید رفتار متفاوت صورت می‌گیرد، این کار تبعیض بحساب می‌آید. تبعیض غیرقانونی می‌باشد. 

بعضی مثالهای جامعه که اصل مساوات و برابری در آن مراعات نشده‌اند

 • زنان نسبت به مردان بیشتر در خانه کار می‌نمایند و کارهای از قبیل پاک کاری خانه و مراقبت اطفال را انجام می‌دهند. و از اینرو آنان نسبت به مردان معمولاً کمتر کار می‌کنند، پول کمتر بدست می‌آورند و حقوق بازنشستگی (پول تقاعدی) کمتر بدست می‌آورند.
 • اگر چه زنان به اندازه کار مردان وظیفه اجرا نمایند، اما برایشان نسبت به مردان پرداخت کمتر صورت می‌گیرد.
 • مردان بطور عموم وظایف را انجام می‌دهند که در آن صلاحیت تصمیم گرفتن را بیشتر داشته می‌باشند از قبیل کار نمودن منحیث صدر اعظم، رهبر تجارتی و یا پروفیسر، کار می‌نمایند.
 • زنان نسبت به مردان بیشتر توسط طرز لباس پوشیدن و قیافه ظاهریشان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
 • تقریباً تمام سوء استفاده های جنسی از زنان و مردان، توسط مردان صورت گرفته‌است.
 • بیشتر خشونت‌ها و جرایم در مقابل زنان و مردان در جامعه توسط مردان صورت می‌گیرد. بیشتر مردان نیز نسبت به زنان در معرض خشونت‌ و تجاوز قرار دارند.
 • مردان با استفاده از الکول و مواد مخدر بیشتر سبب ایجاد مشکلات گردیده و سبب حادثات می‌گردند. مردان نسبت به زنان بیشتر خود کشی می‌نمایند.

 اینها مثال‌های هستند که بر مبنای آمارها و احصائیه‌ها گرفته شده‌اند. بالای زنان و مردان بشکل گروپی تطبیق می‌گردند. البته این آمار همیشه درست نمی‌باشند. و البته که تفاوت‌های میان مردان و زنان وجود دارد. 

چرا بین مردان و زنان برابری وجود ندارد؟

برای جواب این سوال چندین توضیح وجود دارد که به همدیگر ارتباط دارند. از جمله این امر بستگی به این دارد که در تاریخ، مردان برای مدت طولانی قدرت بیشتری داشته‌‌اند. این بر قوانین، سنت‌‌ها و موارد دیگر تأثیر گذاشته است و تغییر دادن آنها زمان زیادی می‌‌برد. افراد قدرت‌‌مند برای حفظ مزایایی که دارند، معمولا مخالف تغییرات می‌‌باشند.

یک توضیح دیگر نابرابری بین مردان و زنان، دید امور مختلف به عنوان «مردانه» و «زنانه» می‌‌باشد. به عنوان مثال، که شما چه چیزی را باید دوست داشته باشید، چه احساساتی را باید نشان بدهید و یا باید چه شغلی داشته باشید. این دید به قوانین نامرئی برای این‌‌که دختران و پسران باید چگونه باشند، می‌‌انجامد. بعضی اوقات این امر مشکل‌‌زا نیست، اما بعضی اوقات این بسیار دردسرزا و یا اشتباه است.

در نقاط مختلف جهان ممکن است آنچه به عنوان «مردانه» و «زنانه» دیده می‌‌شود، از هم خیلی فرق کند و می‌‌تواند در طول زمان تغییر کند.

این موارد برای شما چطور می‌باشد؟

 • آیا زنان و مردان در خانه کمک می‌کنند؟
 • آیا می‌توانید که آنها یک برابر تصمیم بگیرند و تا ناوقت بیرون از خانه باشند؟
 • آیا آنها می‌توانند که احساسات خود را به یک شکل نشان دهند؟
 • آیا مردان و زنان بطور مساویانه مطالبه می‌کنند در رابطه به شکل ظاهری و لباس پوشیدن آنها چه قسم می‌باشد؟

در مورد چگونگی زندگی خود‌تان فکر کنید. و این‌را نیز فکر کنید که شما چگونه در مورد زنان و مردان فکر می‌کنید. بعد از آن شما به آسانی می‌توانید که برای برابری یا مساوات یک کاری انجام دهید. بطور مثال، هنگامیکه شما یک کار نا‌عادلانه و نا‌مناسب را می‌بینید باید که آواز‌تان را علیه آن بلند کنید. 

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

تبعیض

تبعیض به این معنی است که نظر به دیگران با شما، به علت جنسیت تان، مذهب تان، سن تان، گرایش جنسی تان و یا به این علت که شما از کجا هستید، رفتار بدتری صورت بگیرد.

صفحه اول

فلم: شما خود بر بدن خود تصمیم می‌گیرید

هر کس حق تصمیم گیری بر بدن خود را دارد. این یک حق انسانی است. اما این به چه معنی است؟

به سر صفحه بروید