دیدارهایتان را پنهان کنید
من

برابری و مساوات

Jämställdhet - dari

مردان و زنان باید دارای فرصت‌ها و حقوق مساوی باشند. جامعه ما تا هنوز دارای برابری و مساوات نمی‌باشد، اما قوانین و طرزالعمل‌های وجود دارد که بر مبنای آن می‌توان برابری و مساوات‌را در جامعه بمیان آورد.

Två personer sitter på marken bredvid varandra och tittar på varandra. Illustration.

برابری جنسیتی به این معناست که مردان و زنان در همه عرصه‌های

زنده‌گی دارای فرصت‌ها، حقوق و وجایب مساوی باشند. برابری جنستی اینست که مردان و زنان در مورد جسم و تمایلات جنسی خود، خود‌شان تصمیم بگیرند.

برابری جنسیتی به معنای آزادی بیشتر برای همه می‌باشد. هر کس این فرصت و حق را دارد که برای‌شان احترام گذاشته شود و بیشتر احساس امن نماید.

اکثر کشورها برابری جنسیتی را مطرح می‌نمایند و تعداد زیادی از آن کشورها بطرف اصل مساوات و برابری در حرکت می‌باشد. اما تا هنوز برابری و مساوات در هیچ یک از کشورها بطور کامل نایل نشده‌است. 

برابری جنسیتی برای هر دو مردان و زنان می‌باشد

در غیر مساوات معمولاً زنان حقوق خود را از دست می‌دهند. مردان دارای پول و قدرت بیشتر در جهان می‌باشند. اما مردان حقوق‌شان‌را در راه‌های دیگر از دست می‌دهند. بطور مثال، مردان نسبت به زنان دارای دوستان صمیمی کمتر می‌باشند و همچنان عمر‌شان نسبت به زنان کوتاه‌تر می‌باشد. در فکر شما علت این چه خواهد بود؟ 

برای برابری جنسیتی اهداف سیاسی وجود دارد

پارلمان کشور سویدن اظهار داشته که برابری جنسیتی مهم و ضروری

می‌باشد. در رابطه به اینکه جامعه چگونه دارای اصل مساوات و برابری باشد، طرزالعمل‌های مشخص در این خصوص وجود دارد. این طرزالعمل‌ها بطور مثال، شامل موارد ذیل می‌شوند:

 • زنان و مردان باید قادر باشند تا بتوانند زمینه و مصارف تحصیل
  خود‌شان‌را فراهم نمایند و همچنان بتوانند که به عین شکل کار نمایند و پول بدست آورند. 
 • زنان و مردان در پیشبرد امور و کارهای خانه و مراقبت اطفال حق مساوی دارند.
 • خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود.
 • مکاتب، پوهنتون‌ها و دفاتر کاری باید بالای اصل داشتن برابری و مساوات در ادارات‌شان کار نمایند.
 • مردان و زنان دارای فرصت‌های مساوی بوده تا صحت خوب داشته باشند و از آنان بطور بهتر مراقبت صورت گیرد. 

در صورتیکه با شما به نسبت اینکه زن و یا مرد هستید رفتار متفاوت صورت می‌گیرد، این کار تبعیض بحساب می‌آید. تبعیض غیرقانونی می‌باشد. 

بعضی مثالهای جامعه که اصل مساوات و برابری در آن مراعات نشده‌اند

 • زنان نسبت به مردان بیشتر در خانه کار می‌نمایند و کارهای از قبیل پاک کاری خانه و مراقبت اطفال را انجام می‌دهند. و از اینرو آنان نسبت به مردان معمولاً کمتر کار می‌کنند، پول کمتر بدست می‌آورند و حقوق بازنشستگی (پول تقاعدی) کمتر بدست می‌آورند.
 • اگر چه زنان به اندازه کار مردان وظیفه اجرا نمایند، اما برایشان نسبت به مردان پرداخت کمتر صورت می‌گیرد.
 • مردان بطور عموم وظایف را انجام می‌دهند که در آن صلاحیت تصمیم گرفتن را بیشتر داشته می‌باشند از قبیل کار نمودن منحیث صدر اعظم، رهبر تجارتی و یا پروفیسر، کار می‌نمایند.
 • زنان نسبت به مردان بیشتر توسط طرز لباس پوشیدن و قیافه ظاهریشان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
 • تقریباً تمام سوء استفاده های جنسی از زنان و مردان، توسط مردان صورت گرفته‌است.
 • بیشتر خشونت‌ها و جرایم در مقابل زنان و مردان در جامعه توسط مردان صورت می‌گیرد. بیشتر مردان نیز نسبت به زنان در معرض خشونت‌ و تجاوز قرار دارند.
 • مردان با استفاده از الکول و مواد مخدر بیشتر سبب ایجاد مشکلات گردیده و سبب حادثات می‌گردند. مردان نسبت به زنان بیشتر خود کشی می‌نمایند.

 اینها مثال‌های هستند که بر مبنای آمارها و احصائیه‌ها گرفته شده‌اند. بالای زنان و مردان بشکل گروپی تطبیق می‌گردند. البته این آمار همیشه درست نمی‌باشند. و البته که تفاوت‌های میان مردان و زنان وجود دارد. 

چرا آنها با هم مساوی نیستند؟

توضیحات متعددی در این رابطه وجود دارد که یکی با دیگر مرتبط می‌باشند. در میان دیگر چیزها این مربوط به موضوع نیز می‌شود، و آن اینکه مردان برای مدت زیاد دارای قدرت بودند. این کار قوانین، عنعنات و سایر مواردی را که برای تغیر آن وقت زیاد نیاز است، متاثر ساخته‌است.

توضیح دیگر اینست که اشیای مختلف بشکل “مرد” یا “زن” دیده می‌شوند. بطور مثال، چیزی را که شما دوست دارید، احساسات را که شما بیان می‌کنید و یا بالای چیزی که شما کار می‌کنید. قوانین در مورد اینکه مردان و زنان چگونه باید باشند، نا مشخص و غیرمرئی شده‌است.

بعضی اوقات همینطور بودن خوب می‌باشد. اما بعضی اوقات بسیار مشکل و یا غلط می‌باشد.

دیده شده‌است که "مذکر" و "مونث" شاید که در نقاط مختلف جهان دارای تفاوت‌ها و معانی مختلف باشند. و به مرور زمان این قابل تغیر می‌باشد. 

این موارد برای شما چطور می‌باشد؟

 • آیا زنان و مردان در خانه کمک می‌کنند؟
 • آیا می‌توانید که آنها یک برابر تصمیم بگیرند و تا ناوقت بیرون از خانه باشند؟
 • آیا آنها می‌توانند که احساسات خود را به یک شکل نشان دهند؟
 • آیا مردان و زنان بطور مساویانه مطالبه می‌کنند در رابطه به شکل ظاهری و لباس پوشیدن آنها چه قسم می‌باشد؟

در مورد چگونگی زندگی خود‌تان فکر کنید. و این‌را نیز فکر کنید که شما چگونه در مورد زنان و مردان فکر می‌کنید. بعد از آن شما به آسانی می‌توانید که برای برابری یا مساوات یک کاری انجام دهید. بطور مثال، هنگامیکه شما یک کار نا‌عادلانه و نا‌مناسب را می‌بینید باید که آواز‌تان را علیه آن بلند کنید. 

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولتبعیض

تبعیض به این معنی است که نظر به دیگران با شما، به علت جنسیت تان، مذهب تان، سن تان، گرایش جنسی تان و یا به این علت که شما از کجا هستید، رفتار بدتری صورت بگیرد.

صفحه اولفلم: شما خود بر بدن خود تصمیم می‌گیرید

هر کس حق تصمیم گیری بر بدن خود را دارد. این یک حق انسانی است. اما این به چه معنی است؟

به سر صفحه بروید