دیدارهایتان را پنهان کنید

حقوق بشر

Mänskliga rättigheter - dari

حقوق بشر در باره این است که شما بتوانید زندگی خوب داشته باشید. شما حق دارید که تحصیل و خدمات درمانی به دست بیاورید. شما حق دارید که با شما برخورد عادلانه صورت گیرد، و اگر شما در معرض خطر هستید حق دارید که به کشور دیگر پناه ببرید.

Två unga möter en vuxen som säger "Welcome, I will take you to a place where you can rest." Illustration.

حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد نوشته شده است. این متن­هایی است که همه کشورهای جهان را تشویق می­کند تا مسؤلیت خود را برای فراهم کردن زندگی خوب برای همه به عهده بگیرند. این قوانین نیست، اما اکثر کشورها زیرآن را امضا نموده و وعده داده­اند که آن را رعایت کنند.

کنوانسیون حقوق بشر اروپا

قوانینی هم برای رعایت کردن حقوق بشر وجود دارد. قانونی که در اروپا وجود داردکنوانسیون حقوق بشر اروپا نامیده می­شود. تمام قوانین در سویدن باید با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطابقت داشته باشد.

نمونه­هایی از حقوق بشر

در  اینجا نمونه­هایی از حقوق بشر است که می­تواند روی زندگی شما تأثیر بگذارد:

 • شما حق دارید در باره امور مربوط به زندگی­تان تصمیم بگیرید.
 • وقتی­که بزرگسالان در باره اموری که کودکان/نوجوانان را تحت تأثیر قرار می­دهد، تصمیم می­گیرند، آنها باید همیشه درباره بهترین کودکان/نوجوانان فکر کنند.
 • اطفال و نوجوانان باید در مقابل خشونت و سؤاستفاده محافظت شوند.
 • اطفال نباید مجبور به کار شوند.
 • شما حق ابراز نظر خود را دارید و می­توانید آن را در نوشتار، صحبت یا فلم ابراز کنید. اما اگر موردی باشد که ممکن است دیگران را تحقیر ­کند، در آن صورت نمی­توانید همیشه نظرتان را ابراز کنید.
 • اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته­اید يا اگر زندگی­تان در خطر باشد، حق مهاجرت به کشور دیگر را دارید.
 • کشورها باید پناهندگان را قبول کنند و کوشش کنند، تا زندگی خوبی را برایشان مهیا کنند.
 • شما حق دارید که صحت خوب داشته باشید و در وقت ضرورت حق دریافت خدمات درمانی را دارید.
 • شما حق دارید با هر شخصی که بخواهید ازدواج کنید، و هیچ فردی نمی­تواند شما را مجبور به ازدواج کند.
 • شما ارزش مساویانه با زوج­تان را داشته و با شما نباید رفتار بدتر شود.
 • شما حق تحصیل را دارید تا بتوانید در جامعه موفق شوید.
 • شما حق دارید در مقابل کار مزد بدست بیآورید و کارتان باید مصؤن و مطمئن باشد.
 • شما حق استراحت و رخصتی را دارید.
 • شما حق دارید تا در مقابل­تان تبعیض صورت نگیرد.
 • مکتب باید همه شاگردان را از حقوق­شان اگاه سازد.
 • سیاستمداران باید در تصمیم های خویش حقوق بشر را در نظر بگیرند.

اگر حقوق بشر رعایت نشوند

اگر کسی حقوق بشر­تان را نقض می­کند، شما به پولیس، مقام اداری دولتی ناظر بر تبعیض،, DO و یا BO - Barnombudsmannen راپورت داده می­توانید.

به سر صفحه بروید