دیدارهایتان را پنهان کنید
جستجو کردن کمک

رازداری

Sekretess och tystnadsplikt - dari

پرسونل را که شما در پذیرش ملاقات میکنید، اجازه ندارند که در باره شما با کسی دیگرصحبت کنند، یا چیزی که در مورد شما در پذیرش نوشته شده را در اختیار دیگران بگذارند. این را رازداری و محرمانه گویند. محرمیت برای انهایکه در بخش مراقبت و صحی وظیفه انجام می دهند اطلاق میکند.

En vårdanställd säger till en person att hen lovar att inte berätta för någon. Emoji med blixtlås som mun. Illustration.

محرمیت به هر آن چیزی که شما میگویید و هر آن چیزی که در مورد شما در دوسیه تان نوشته میشود اطلاق میکند. این رازداری یا محرمیت هم در مقابل اشخاص دیگر و هم در مقابل ادارات دولتی حفظ میشود. 

پرسونلهای که قانون رازداری را مراعت نمیکنند، مرتکب یک جرم میشوند که ممکن است در محکمه محکوم شوند.

وظیفه رازداری مربوط به تمامی کارمندانی میشود که شما آنها را ملاقات میکنید

محرمیت و رازداری به تمام اشخاصیکه در مراقبت های صحی و مراقبت های سلامتی کار میکنند مربوط میشود.  همچنان، بطور مثال، پرسونل دفتر و ترجمانان. انها اجازه ندارد که در باره شما چیزی بگویند.

کسی را که شما ملاقات میکنید با پرسونلهای دیگر در باره شما فقط زمانی صحبت کرده میتواند که برای سلامت شما بسیار مهم باشد. فقط آنعده از کسانیکه در مراقبت های شما شامل هستند میتوانند دوسیه شما را مورد مطالعه قرار دهند. 

پرسونل اجازه ندارند که با ادارات دیگر تماس بگیرند در صورتیکه به شما ضرر رسان باشد. شما میتوانید تحت درمان و مراقبت قرار گیرید اگر چه شما بدون اقامه هم باشید. پرسونل مراقبت اجازه ندارند که برای پولیس بگویند که شما در کجا هستید. 

ایا ممکن است رازداری بشکند؟

در بعضی مواقع، پرسونل میتوانند رازداری را بشکنند.

  • وقتیکه شما موافق باشید و بگویید که اجازه دارند. شما خودتان برای پرسونل میگویید که انها چه چیزی میتوانند درباره شما بگویند. بطور مثال اگر شما در شفاخانه باشید و کسی را که شما میشناسید انجا زنگ بزند.
  • وقتیکه سن شما زیر ۱۸ سال باشد در انصورت بعضی اوقات پرسونل ضرورت دارد که با بزرگسالانی که مسئولیت شما را بدوش دارد تماس گیرد. بطور مثال، در صورتیکه شما ضرورت دارید به یک شفاخانه برای مراقبت های بیشتر بروید. 
  • وقتیکه سن شما زیر ۱۸ سال باشد و پرسونل فکر کند که شما به کدام شکلی دچار یک مشکل جدی شده اید. بطور مثال، در صورتیکه شما قربانی یک خشونت شده باشید و یا به شما چیزی دیگری رخ اورده که برای صحت شما مضر است. در انصورت پرسونل باید با خدمات اجتماعی تماس بگیرند تا شما کمک بدست بیاورید. طبق قانون، پرسونل باید این کار را انجام دهد. 
  • پرسونل مراقبت طبی میتواند در انصورت با پولیس در تماس شوند که انها فکر کنند که شما جرم کرده اید و یا قربانی یک گونه جرم شده اید که جزایش یک سال و یا بیشتر از یک سال زندان است.

والدین من چی وقت حق دارند که معلومات را بدست بیاورد؟

بزرگسالانی که مسولیت شما را که زیر ۱۸ سال هستید به عهده دارند, حق دارند که در در باره شما اطلاعات کسب کنند یا در برخی موارد در تصمیم گیری ها شریک باشند. بطور مثال در ‌معاینات بزرگ طبی، مراقبت ها و تداوی ها. در صورتی که خبر دادن به بزرگسالان شما برای شما دردسر ساز باشد و یا شما را دچار مشکل کند, کسی حق ندارد که با آنها تماس بگیرد و یا اطلاعتی درباره شما به آنها بدهد. 

شما میتوانید با شخص دیگر مورد اعتماد تان صحبت کنید، در صورتیکه شما نمیتوانید حمایت انهای را که مسئولیت شما را بدوش دارد بدست بیاورید. بطور مثال، اگر شما میخواهید جنین تانرا سقط کنید و نمیخواهید به والدین تان بگویید. پس شما میتوانید با یک مشاوره دهنده مکتب و یا یک شخص بالغ دیگر که بتواند به شما کمک کند صحبت نمایید.

در صورتیکه شما کدام سوالی در مورد محرمیت داشته باشید، شما میتوانید از پذیرش بپرسید.

به سر صفحه بروید