دیدارهایتان را پنهان کنید

سلایدشو: بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد؟

Bildspel: Vad händer i kroppen när du slutar röka? - dari

این یک اسلایدشو است که نشان میدهد، که بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدنهای برهنه است.

شما در باره این متن چه نظری دارید؟

به سر صفحه بروید