دیدارهایتان را پنهان کنید
جسم

سقط جنین

Abort - dari

سقط جنین به معنای ختم دادن به حاملهگی است. شما که حمل دارید، خودتان تصمیم میگیرید اگر میخواهید که جنین را سقط کنید. برای سقط جنین هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. سقط جنین، حامله شدن در آینده را سخت تر نمی کند.

Två personer i en soffa håller om varandra. Illustration.

این عادی است که شما در مورد سقط جنین احساسات و سوالات زیاد داشته باشید. به همین خاطر شما میتوانید که در رابطه به سقط جنین همیشه با کسی صحبت کنید.

شما که حامله هستید تصمیم میگیرید

این همیش شما که حامله هستید، تصمیم میگیرید که آیا میخواهید که سقط جنین کنید یا خیر. شما نیز حق دارید که قبل از سقط جنین کردن تصمیم تان را تغییر دهید.

چه وقت من میتوانم که جنین را سقط کنم؟

یک حاملگی از اولین روز آخرین عادت ماهوار محاسبه می شود. شما حق دارید تا هفته هژدهم  سقط جنین کنید، بدون این که احتیاج توضیح دادن به کسی در این باره را داشته باشید. 

بعد از هفته هژدهم  باید ادارهی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی (سوسیال ستیریلسی) یک اجازه خط قانونی برای سقط جنین بدهد. 

اگر جنین بتواند در خارج از بدن شخص حامله زنده بماند، ادارهی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی (سوسیال ستیریلسی) نمیتواند اجازه خط برای سقط جنین را بدهد. برای همین بعد از هفته بیست و دوم ممکن نیست که سقط جنین صورت بگیرد.

سقط جنین معمولاً در شفاخانه صورت میگیرد

سقط جنین، در یک کلینیک سقط جنین  در یک شفاخانه و یا در یک کلینیک نسایی و ولادی صورت میگیرد. ممکن است بعضی اوقات بعضی از سقط جنینها در خانه هم صورت گیرد. شما خودتان برای تعیین وقت زنگ بزنید.

اگر شما در مورد سقط جنین کردن فکر میکنید، نیز میتوانید با یک ungdomsmottagning و یا یک مرکز صحیبه منظور گرفتن مشوره ارتباط بگیرید. پرسونل آنجا میتوانند در ارتباط گرفتن با کلینیک سقط جنین  با شما کمک نمایند.

خوب است که با کسی صحبت کنید

این عادی است که شما در مورد سقط جنین احساسات و سوالات داشته باشید. شما میتوانید قبل و بعد از سقط جنین کمک و حمایت بدست بیاورید. پرسونل خدمات درمانی به شما گوش میدهند،  و در رابطه به گرفتن تصمیم تان میتوانند به شما کمک کنند. ممکن است که بعد از صحبت کردن با کسی خود را بهتر احساس کنید، حتی اگر مطمئن هستید که میخواهید سقط جنین کنید.

حتی شما که کسی را حامله کردهاید میتوانید با مشاور صحبت کنید.

سقط جنین به دو نوع میتواند صورت بگیرد

سقط جنین طبی بدان معنی است، که به شما دو نوع تابلیت داده میشود که جنین را از رحم خارج میکند.

سقط جنین ذریعه عملیات  بدان معنی است،که جنین را از طریق یک عملیات کوچک بیرون میکشند. در اثنای عملیات شما بیهوش میباشید.

سقط جنین دارای هزینه های مختلف میباشد

سقط جنین در نقاط مختلف کشور هزینههای مختلف دارد. اگر شما زیر ۱۸ سال هستید، در بسیاری جاها ضرورت به پرداخت هزینه ندارید.

آیا سرپرست باید بداند؟

پرسونل کلینیک سقط جنین وظیفهی حفظ اسرار دارند و نمیتوانند در مورد دیدار شما به کسی بگویند. اما اگر شما زیر ۱۸ سال باشید، در آنصورت پرسونل پیشنهاد میکنند که یک بزرگسال در نزدیکی شما، در مورد سقط جنینتان خبر داشته باشد. این شخص میتواند که یک خویشاوند یا کسی دیگری که شما میشناسید بطور مثال یک مشاور یا نرس مکتب باشد. در هر دو موقع یعنی قبل و بعد ازسقط جنین خوب است که کسی را به حیث حمایت کننده با خود داشته باشید. 

بعد از سقط جنین

خوب است اگر بعد از سقط جنین یک روز استراحت کنید. روزهای اول شاید کمی درد در شکمتان داشته باشید، مثل درد عادت ماهوار. ممکن است که از مهبل تان از سه تا چهار هفته خون بیآید. در این مدت از رابطهی جنسی مهبلی یا شنا جلوگیری کنید، و در ضمن نباید از تامپون یا پیالهی جمع آوری خون عادت ماهوار استفاده کنید.

بعضی افراد، بعد از سقط جنین احساس افسردگی میکنند و یک عده دیگر احساس آرامش میکنند. ممکن است که این نوع  احساسات بعد از یک مدت بیآیند. اگر بعد از سقط جنین احساس بد دارید گر چه از سقط جنین مدت بسیار هم گذشته باشد، میتوانید که شما بطور مثال با یک ungdomsmottagning برای حمایت گرفتن ارتباط بگیرید. 

سقط جنین، حامله شدن در آینده را سخت تر نمی کند.

این یک فلم از طرف RFSU است.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولکلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

صفحه اولرازداری

پرسونل را که شما در پذیرش ملاقات میکنید، اجازه ندارند که در باره شما با کسی دیگرصحبت کنند، یا چیزی که در مورد شما در پذیرش نوشته شده را در اختیار دیگران بگذارند. این را رازداری و محرمانه گویند. محرمیت برای انهایکه در بخش مراقبت و صحی وظیفه انجام می دهند اطلاق میکند.

صفحه اولطریقه های جلوگیری از حاملگی

طریقه¬های زیادی برای پیش¬گیری از حاملگی وجود دارد. شما در نمایش سلایدهای ذیل می¬توانید چند طریقه معمولی پیش¬گیری از حاملگی را ببینید.

به سر صفحه بروید