دیدارهایتان را پنهان کنید

طریقه کشیدن کاندوم روی آلت تناسلی مرد

Film: Så här sätter du på en kondom! - dari

حالا شما طریقه کشیدن یک کاندوم روی آلت تناسلی مرد را می¬بینید. بسته کاندوم را باز کنید. معمولاً چاک¬های کوچکی در امتداد بسته بندی کاندوم وجود دارد که می¬توان آن¬ را پاره کرد.

به سر صفحه بروید