حیض/ عادت ماهوار چه است؟

Bildspel: Vad är mens?

شما در باره این متن چه نظری دارید؟

به سر صفحه بروید