دیدارهایتان را پنهان کنید
محبت و دوستی

فلم: چگونه با یک شخص یکجا میشوید؟

Film: Hur blir man tillsammans med någon? - dari

Filmen är textad på dari. The film has Dari subtitles

به سر صفحه بروید