ንግዲ ደቂ ሰባት ገበን እዩ

Människohandel - tigrinja

ንግዲ ደቂ ሰባት፡ ምስግጋር ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ሓደ ወይ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ንኸእትዉ ክምዝምዙኺ ከሎዉ እዩ። እዚ ንኣብነት ሰባት ጾታዊ ርክብ ክትሸጢ፡ ክትሰርቂ፡ ክትሰርሒ ወይ ዕጸፋርስ ክትሸጢ ከገድዱኺ ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ።

En person som sitter i baksätet på en bil, och ser bekymrad ut.

ብዛዕባ እንታይ ክትገብሪ ከም ዝኾንኪ ወይ ሂወት ከመይ ክትከውን ከም ዝኾነት ከዐሽዉኺ ልሙድ እዩ። ከፈራርሑኽን ክህድዱኽን ልሙድ እዩ።

ንኣብነት ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ፡

  • ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ቦታ መደቀሲ ንኽትረኽቢ ክሕግዘኪ እዩ፡ ኣብኡ ንኽትድቅሲ ንኽትክእሊ ናይ ግድን ድሮጋ ክትሸጢ ኣሎኪ።
  • ሓደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ስራሕ ክትረኽቢ ኢኺ ይብለኪ። ንሱ ወይ ንሳ ነቲ ናትኪ ጕዕዞን መደቀሲ ቦታን የዳልውልኪ። ኣብታ ትኸድያ ሃገር ምስ ካልኦት ሰባት ጾታዊ ርክብ ክትፍጽምን ትግደዲ። ከምኡ’ውን ግዳይ ጾታዊ ድፍረትን ትኾኒ። ንስኺ ቁሩብ ገንዘብ ጥራይ ትረኽቢ።

ንግዲ ደቂ ሰባት ገበን እዩ

ንኻልኦት ጾታዊ ርክብ ንኽሸጣ ዘዓሽዉ ወይ ዘገድዱ ሰባት ብማእሰርቲ ክቕጽዑ ይኽእሉ እዮም። ከምኡ’ውን ንኣብነት ኣብ ምምልላስ ወይ መደቀሲ ኣብ ምድላው ምሕጋዝ ዘይሕጋዊ እዩ።

ነቲ ዝሓገዘኪ ሰብ ስለ ትደልይዮ ወይ ስለ ዝፈራሕኪ፡ ካብዚ ኵነታት ናጻ ምውጻእ ኣዚዩ ከቢድ ኾይኑ ክስምዓኪ ይኽእል እዩ።

ንስኺ ጾታዊ ርክብ ዝሸጥኪ ወይ ንግዲ ደቂ ሰባት ዘጋጠመኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ መሰል ኣሎኪ። ነቲ ዝምዝምዘኪ ዘሎ ሰብ ዋላ ትፈትውዮ እንተ ኾንኪ ኣየገድስን እዩ። ካብ መጀመርታ ጾታዊ ርክብ ክትሸጢ ምዃንኺ ትፈልጢ እንተ ነበርኪ ኣየገድስን እዩ። እቲ ዝምዝምዘኪ ዘሎ ሰብ እዩ ጌጋ ዝገብር ዘሎ፡ ንስኺ ኣይኮንክን።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page