ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ኣካላት

መጀመርያ ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽመሉ ግዜ ከይደመኹ ከይተርፍ ስግኣት ኣለኒ። መጥባሕቲ ክገብር ይኽእል’ዶ?

Jag är rädd att jag inte kommer att blöda när jag har samlag första gången. Kan jag göra en operation? - tigrinska

ሕቶ

ስድራይ ክምርዖ ከለኹ ብድንግለይ ክጸንሕ ኣለኒ ይብሉኒ። መጀመርያ ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩ ኣብ ዓራት ደም ክጸንሕ ኣለዎ ይብሉ። ከምኡ ከይኮነ ከይተርፍ ስግኣት ኣለኒ። ኣካለ-ድንግልና ክስፈየሉ ከም ዝኽእል ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ ይሰርሕ`ዶ?

መልሲ

እተን ዝበዝሓ ኣዋልድ ኣብ መጀመርያ ጾታዊ ርክበን ኣይደምያን እየን። እንተ ደምየን ድማ እኹል ዘይተነቓቓሓ ወይ እኹል ዘይጠለላ ክኾና ይኽእላ።  

ከፋት ርሕሚ ብመምብራና ዝተሸፈነ ኣይኮነን። መምብራና ኔይርዎ እንተዝኸውን ጽግያት ንግዳም ክወጽእ ኣይምኸኣለን። እዚ ኣከለ-ድንግልና ፈጠራ ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ገለ ንዕኡ ዝኸድን ዝስፈ ነገር ዘየል። ገለ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርኦ መጥባሕቲ ኣይሰርሕን እዩ።

ምስ ዝኾነ ሰብ ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ዝኾነ ካልእ ሰብ ክሪኢ ከም ዘይክእል ምፍላጥ ድማ ጽቡቕ እዩ።  ዋላ’ውን ሓኪም ወይ እውን መሕረሲት ነርስ መርመራ ብምግባር ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ምኽንያት ርሕሚ ከምቲ ቕድሚ ምርኻብ ዝነበሮ ኾይኑ ስለ ዝቕጽል እዩ።

ዝከኣል እንተኾይኑ ብዛዕባ እዚ ምስ ስድራኺ ክትዛረቢ ፈትኒ። ኣብ Youmo.se  ዝርከብ ጽሑፋትን ስእልታትን ኣርእይዮም። ብዝኾነ ኣገባብ ፍርሂ ወይ ምፍርራሕ እንተ ተሰሚዑኪ ምስ ክሊኒክ መንእሰያት ማሕበራዊ ኣገልግሎይ ወይ ንፖሊስ ርክብ ግበሪ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ሕቶን መልስን

ኣብዚ: መንእሰያት ናብ UMO ዝሰደድዎ ሕቶ ከተንብብ ትኽእል ኣብ ዩሞ ዘለዋ ኩላተን ሕቶታት: በቶም ኣብ UMO.se ኣዘውቲሮም ዚምልሹ ኪኢላታት ዝተመለሳ’የን። ንስኻ ንባዕልኻ’ውን ን Fråga UMO ሕቶ ምስ እተቕርብ ንስኻ ጥራይ ክትርእዮ እትኽእል ውልቃዊ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እተቕርቦ ሕቶን ዚመጸካ መልስን ብሽወደንኛ ጥራይ’ዩ ዚቐርብ።

ዓንቀጽስእላዊ መግለጺ: ዝኾነ ኣካለ-ድንግልና ዝብሃል የለን።

ንኣብነት ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ወይ ታምፖን ከም ዝተጠቀምኪ ኣብ ርሕሚ ክርአ ወይ ክድህሰስ ኣይክእልን እዩ። ርሕሚ ክፉት ስለ ዝኾነ እተን ዝበዝሓ ኣብ ቀዳማይ ጾታዊ ርክበን ኣይደምያን እየን።

ዓንቀጽፊልም: ብዛዕባ ኣካላትካ እትውስን፡ ንስኻ በይንኻ ኢኻ

ኩሎም ደቂ-ሰባት ብዛዕባ ገዛእ ኣካላቶም ባዕላቶም ክውስኑ፡ መሰል ኣሎዎም። እዚ ሰብኣዊ መሰሎም እዩ። እዚ ማለት ግን፡ እንታይ ማለት ክኸውን ይኽእል?

ዓንቀጽስድራ ቤተይ ኣብ ሂወተይ ክውስኑ ይፍቐዶም ድዩ?

ወለድኺ ወይ መጕዚኺ ክሳዕ 18 ዓመት ትመልኢ ናትኪ ሓላፍነት ይወስዱ። እዚ ግን ንኩሉ ክውስኑ ይፍቐደሎም ማለት ኣይኮነን። ንስኺ’ውን ኣብ ንሂወትኪ ዝምልከቱ ውሳነታት ተኻፋሊት ክትኮኒ መሰል ኣለኪ። ስድራቤትኪ መጠኑ ዝሓለፈ ክውስኑ እንተ ደልዮም ወይ ቁጽጽር እንተ ጌሮምልኪ ሓገዝ ሕተቲ።

ዓንቀጽክብረት

ኣብ ገለ ስድራቤታት ወይ ኣዝማድ ዝኾነ ክፉእ ስም ከይህልዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ እታ ስድራ ወይ እቶም ኣዝማድ ሕጊ ክህሉ ይኽእል፣ ንኣብነት ጓል ክሳዕ ትምርዖ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም የብላን። ስለዚ ምስ ዝኾነ ብዕርክነት ክትህሉ ኣይፍቐደላን፣ ወይ ኣብ ትርፊ ግዚኣ ምስ ኣወዳት ክትሕወስ ኣይፍቐደላን። ንሓደ ሰብ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነጋራት ምቕላዕ ዘይሕጋዊ እዩ። ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን መሰላት ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እውን እዩ።

To the top of the page