ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ሕቶ

መጀመርያ ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጽመሉ ግዜ ከይደመኹ ከይተርፍ ስግኣት ኣለኒ። መጥባሕቲ ክገብር ይኽእል’ዶ?

Jag är rädd att jag inte kommer att blöda när jag har samlag första gången. Kan jag göra en operation? - tigrinska

ሕቶ

ስድራይ ክምርዖ ከለኹ ብድንግለይ ክጸንሕ ኣለኒ ይብሉኒ። መጀመርያ ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩ ኣብ ዓራት ደም ክጸንሕ ኣለዎ ይብሉ። ከምኡ ከይኮነ ከይተርፍ ስግኣት ኣለኒ። ኣካለ-ድንግልና ክስፈየሉ ከም ዝኽእል ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ ይሰርሕ`ዶ?

መልሲ

እተን ዝበዝሓ ኣዋልድ ኣብ መጀመርያ ጾታዊ ርክበን ኣይደምያን እየን። እንተ ደምየን ድማ እኹል ዘይተነቓቓሓ ወይ እኹል ዘይጠለላ ክኾና ይኽእላ።  

ከፋት ርሕሚ ብመምብራና ዝተሸፈነ ኣይኮነን። መምብራና ኔይርዎ እንተዝኸውን ጽግያት ንግዳም ክወጽእ ኣይምኸኣለን። እዚ ኣከለ-ድንግልና ፈጠራ ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ገለ ንዕኡ ዝኸድን ዝስፈ ነገር ዘየል። ገለ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርኦ መጥባሕቲ ኣይሰርሕን እዩ።

ምስ ዝኾነ ሰብ ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ዝኾነ ካልእ ሰብ ክሪኢ ከም ዘይክእል ምፍላጥ ድማ ጽቡቕ እዩ።  ዋላ’ውን ሓኪም ወይ እውን መሕረሲት ነርስ መርመራ ብምግባር ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ምኽንያት ርሕሚ ከምቲ ቕድሚ ምርኻብ ዝነበሮ ኾይኑ ስለ ዝቕጽል እዩ።

ዝከኣል እንተኾይኑ ብዛዕባ እዚ ምስ ስድራኺ ክትዛረቢ ፈትኒ። ኣብ Youmo.se  ዝርከብ ጽሑፋትን ስእልታትን ኣርእይዮም። ብዝኾነ ኣገባብ ፍርሂ ወይ ምፍርራሕ እንተ ተሰሚዑኪ ምስ ክሊኒክ መንእሰያት ማሕበራዊ ኣገልግሎይ ወይ ንፖሊስ ርክብ ግበሪ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page