ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ሓገዝ ምሕታት

እሙን ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ክታበትን

Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - tigrinska

ኣብዚ ምኽሪ፡ ፊልምታትን መላግቦታትን ናይ ክትኣምኖ ትኽእል ጽቡቕ ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና። ገሊኡ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጕሙ ኣሎ፣ ገሊኡ ነገራት ድማ ብሽወደንኛ ጥራይ እዩ ዘሎ።

  • ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣየኖት ምልክታት ሕማም ክገብር ከም ዝኽእል፡ ከም ዝሓመምካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን ብዛዕባ ክታበትን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
  • ኣብ Krisinformation.se ከምኡ’ውን Folkhälsomyndigheten.se እቲ መወዳእታ ዝወጸ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ክትኣምኖ እትኽእል ሓበሬታ

ኣብዞም መርበብ ሓበሬታታት ዘሎ ሓበሬታ ክትኣምኖ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብኡ ዝኾነ ቤላበለው ኣይዝርጋሕን እዩ።

እቶም ትደልዮም ዘለኻ መልስታት ኣብ ኢንተርኔት እንተ ዘይረኺብካዮም፡ ናብቲ ሃገራዊ ናይ ሓበሬታ ቍጽሪ 113 13 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ሻቕሎት ይስምዓካ እንተ ኣሎ ኾይኑ ምስ ገለ ሰብ ተዛረብ

እንተ ተሻቒልካ ብዛዕባ ሓሳባትካ ምስ ሰብ ምዝርራብ ኵሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። ዝቐርበካ ሰብ ከም ዓርክኻ፡ ወለድኻ፡ መምህርካ ወይ ካልእ ዓቢ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽሕማቕ ክስምዓካ ከሎ

ኵሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ይስምዖ እዩ። እዚ ድማ ገለ ሕማቅ ነገር ስለ ዘጋጠመ ወይ ድማ ሓደ ነገር ከመይ ክኸውን እዩ ኢልካ ስለ ትሓስብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ስለ ምንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ሕማቕ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ምእንቲ ክሕሸካ ባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣሎዉ። ንክሕሸካ ሓገዝ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ዓንቀጽUngdomsmottagning

ብዛዕባ ኣካላትካ፣ስጋዊ ርክብን መከላኸሊ ጥንስን ሕቶታት እንተሎካ ኾይኑ ናብ ungdomsmottagning ክትከይድ ትኽእል። ከምኡ’ውን ሕማቕ እንተተሰምዑካን ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ምስ እትደሊን ናብዚ ቦታ ምኻድ ይከኣል።

ዓንቀጽክንክን-ሕማም ምስ ዘድልየካ ከምዚ ግበር

ኩሎም እቶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰባት፤ ኣብቲ ዘድልዮም እዋን ክንክን-ሕማም ክረኽቡ መሰሎም እዩ። ንዓኻ ወይ ንኻልእሰብ፡ ንህይወት ዘስግእ ድንገት ወይ ህጹጽ ሕማም ምስ ዘጋጥም፤ ናብ ቁጽሪ 112 ደውል።

ዓንቀጽኣገልግሎት ሕክምና ንሓተቲ ዑቕባን መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎምን

ንስኻ ኣብ ሽወደን ሓታቲ ዑቕባ ወይ መንበሪ ወረቐት ዘይብሉ ሰብ እንተኾንካ ገለ ናይ ሕክምናን ናይ ስንን ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል።

To the top of the page