در مورد ویرس کرونا جدید و مریضی ( covid- 19)

Om det nya coronaviruset och covid 19 - dari

ما در این وب¬سایت نکات ارزشمند، فلم¬ها و لینک¬ اطلاعات مفیدی که می¬توانید به آنها اعتماد کنید را جمع¬آوری کرده¬ایم. برخی از آنها به چندین لسان ترجمه شده¬اند و برخی دیگر فقط به لسان سویدنی موجود است.

شما در باره این متن چه نظری دارید؟

به سر صفحه بروید