دیدارهایتان را پنهان کنید
جستجو کردن کمک

اطلاعات قابل اعتماد در مورد کووید-۱۹ و واکسیناسیون

Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - dari

ما در این وبسایت نکات ارزشمند، فلمها و لینک اطلاعات مفیدی که میتوانید به آنها اعتماد کنید را جمعآوری کردهایم. برخی از آنها به چندین لسان ترجمه شدهاند و برخی دیگر فقط به لسان سویدنی موجود است.

  • در صورت احساس بیماری و انجام واکسیناسیون، در وب‌سایت 1177.se می‌توانید در مورد علائم بیماری کووید-۱۹، بیشتر بخوانید.
  • در Krisinformation.se و Folkhälsomyndigheten.se می‌توانید آخرین اطلاعات مربوط به کووید-۱۹ را بیابید

اطلاعاتی که می توانید به آنها اعتماد کنید

می توانید به اطلاعات موجود در این سایت‌ها اعتماد کنید‌، جایی که هیچ شایعه و آوازه‌‌ی در آنجا پخش نمی‌شود.

اگر جواب‌های مورد نظر خود را در انترنت پیدا نکردید‌، می‌توانید با شماره اطلاعات ملی 13 113، تماس بگیرید.

اگر نگران هستید‌، با کسی صحبت کنید

اگر نگران هستید، همیشه خوب است که در مورد افکار خود با کسی صحبت کنید. ممکن است شخصی، مانند دوست، والدین، ​​معلم یا بزرگسالان دیگر، در نزدیکی شما باشند.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولداشتن حالت بد روحی

ما همه بعضی اوقات احساس حالت بد روحی می‌کنیم. دلیل این می‌تواند اتفاق افتادن چیزی بدی باشد و یا فکر این که چیزی چگونه خواهد شد، باشد. ‌اما گاهی اوقات نمی¬دانید حالت روحی¬تان چرا بد است. راه‌هایی وجود دارد که شما برای بهتر شدن حالت روحی‌تان می‌توانید انجام بدهید. شما نیز می‌توانید برای بهتر شدن حالت روحی‌تان تقاضای کمک کنید.

صفحه اولکلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

صفحه اولخدمات درمانی برای شما که پناهجو یا پناهجوی بدون مدرک هستید

شما که پناهجو و يا پناهجوی بدون مدرک در سویدن هستید، در صورت ضرورت حق استفاده از بعضی خدمات درمانی و مراقبت دندان را دارید.

به سر صفحه بروید