Alternate Text

መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት

Skydd mot könssjukdomar

ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ኮንዶም እቲ ልሙድ መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እዩ። እቲ ዝበለጸ እቶም ጸታዊ ርክብ እትፍጽሙ ቅድሚ ጾትዊ ርክብ ምጅማርኩም ብዛዕባ መከላኸሊ ክትዘራረቡ እዩ። መከላኸሊ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓላፍነት ናይ ክልቴኹም እዩ።ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጾታዊ ርክብ ዝተፈላለየ ውሕስነት ኣለዎም

ዝተፈላለዩ ጾታዊ ርክብ ትፍጽመሎም ኣገባባት ኣለዉ። ንኻልእ ሰብ ይኹን ንነብስኻ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዘይተማሓላልፈሉ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ምትንኻፋዊ ጾታዊ ርክብ ሓደ ከምዚ ኣገባብ እዩ። ጾታዊ ርክብ ብኣፍ ካብ ንብር ጾታዊ ርክብ ንላዕሊ ዝያዳ ዉሑስ እዩ።

ዝኾነ ካባኹም ቅድሚ ሕጂ ጾታዊ ርክብ ፈጺሙ ዘይፈልጥ እንተ ኾይኑ ብዛዕባ ሕማማት ጾታዊ ርክብ ምሽቓል ኣየድልየኩምን እዩ።

ኮንዶም ኣዝዩ ጽብቕ መከላኸሊ እዩ

ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ ነብስኻ ንምውሓስ ኮንዶም ክትጥቐም ጽብቕ እዩ።  ኮንዶም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ብልዕቲ ወይ ጾታዊ ርክብ መሃንቱስ ኣብ ልዕሊ ዝቐንዐ መትሎ ዝውደ ረቒቕ መከላኸሊ እዩ።

ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል ክሳዕ መወዳእታ ጾታዊ ርክብ ኮንዶም ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ኮንዶም ኣብ ፋርማስታት፣ ኪዮስክታትን ናይ መግቢ ዱኳውንትን ኣብ ኢንተርነትን ክግዛእ ይኽእል። ኣብ ዝበዝሑ ungdomsmottagningar ኮንዶም ብነጻ ክትወሃብ ትኽእል።

Femidom

Femidom ንዓቢ ኮንዶም ዝመስል ካልእ ዓይነት መከላኸሊ እዩ። ጾታው ርክብ ኣብ ትፍጽምሉ እዋን ኣብ  ብልዕቲ ተእትውዮ። ብዛዕባ femidomer ብዝያዳ ኣብ መከላኸሊ ጥንሲ ዝብል ኣርእስቲ ከተንብቢ ትኽእሊ።

  /

  መስርሒ

  እቶም ዝበዝሑ ኮንዶማት ካብ ላተክስ ዝስሙ ዓይነት ጎማ ይስርሑ። ካብ ፕላስቲክ ዝስራሕ ኮንዶም’ውን ኣሎ። እዚ ሓሳስያ ናይ ላተክስ እንት’ለካ ኾይኑ ትጥቐመሉ።

  /

  ዓቐን

  ዝተፈላልዩ ዓቐናት ኮንዶም ኣለዉ። እቶም ዝበዝሑ ኮንዶማት ከባቢ 5 ሰንቲሜተር ጎድኒን 18 ክሳዕ 20 ሰንቲሜተር ንውሓትን ኣለዎም።

  /

  ምኽዛን

  ኮንዶማት ኣብ ኣዝዩ ምውቕ ወይ ኣዝዩ ዝሑል ቦታ ክቕመጡ የብሎምን። ምስ ካልእ ነገር ክፋሓፍሑ ወይ ክጽቀጡ የብሎምን። ጁባ ናይ ጃኬት ወይ ሳንጣ ጽብቕ መኸዘኒ ቦታታት እዮም። ኮንዶማት ኣረግቶት ክኾኑ የብሎምን። ከምኡ ምስ ዝኸውን ክነቕጹን ክቕደዱን ይኽእሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ዕለት ኣብ ልዕሊ እቲ መሸፈኒኦም ኣሎ።

   

  /

  መለሳለሲ

  እቶም ዝበዝሑ ኮንዳማት ኣብ ደጋዊ ክፋሎም መለሳለሲ ፈሳሲ ኣለዎም። እዚኦም ኮንዶም ሸተት ሸተት ከም ዝብል ዝገብርዎ ሕብሪ ኣልቦ ፈሰስቲ እዮም። ዝያዳ መለሳለሲ እንተ ደሊኻ፣ ንኮንዶም ዝተሰርሑ መለሳለሲ ተጠቐም። ምለሳለሲ ኣብ ፋርማስታት ክትገዝእ ትኽእል። ዘይቲ ወይ ናይ ቈርበት ክሬም ምስ ኮንዶም ሓዊስካ ኣይትጠቐም። ከምኡ እንተጌርካ እቲ ኮንዶም ክቕደድ ይኽእል እዩ።

   

ሓበሬታ ብዛዕባ’ዛ ገጽ

 • ኣሰናዳኢ:

  UMO:s redaktion
 • መርማሪ ጭብጢ:

  መሕረሲት