Alternate Text

መከላኸሊ ጥንሲ

Bildspel: Skydd mot graviditet

ጥንሲ ንምውጋድ ክትገብርዮም ትኽእሊ ብዙሓት ኣገባባት ኣለዉ። ኣብዚ ዝስዕብ ስእላዊ መግለጺ እቶም ልሙዳት መከላኸሊ ጥንሲ ክትርእዪ ትኽእሊ።

እቶም ዝበዝሑ መከላኸሊ ጥንሲ ናይ ሆርሞን ትሕዝቶ ኣለዎም። እዚ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ቐመም ኮይኑ ከም ምፍናው እንቓቕሖን ጽግያትን ዝኣመሰሉ ባህርያት ክጸሉ ይኽእል። ኣብ መከላኸሊ ጥንሲ ዘለዉ ሆርሞናት ንኸይትጠንሲ ይገብሩ።

ኮንዶም፣ femidom፣ ጥቕላል ነሓሲን ሆርሞን ዘይብሎም መከላኸሊ ጥንሲ እዮም። ኮንዶምን፣ femidom ን ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እውን ይከላኸሉ እዮም። ካልኦት መከላኸሊ ጥንሲ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣይከላኸሉን እዮም።

  /

  ኮንዶም

  ኮንዶም ካብ ኣዝዩ ረቒቕ ጎማ እዩ ዝስራሕ። ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ተኾይንካ ኣብ መትሎ ትገብሮ። ሽዑ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኣቱን። ኮንዶም ክሳዕ ምውዳእ ጾታዊ ርክብ ብግብእ ክጸንሕ ኣገዳሲ እዩ። ኮንዶም ኣብ ፋርማስታት፣ ኪዮስክታት ኣብ ናይ መግቢ ድኳውንቲን ብመንገዲ ኢንተርነትን ክግዛእ ይከኣል።

  /

  ኮንዶም ኣወዳት ዝጥቐምሉ መከላኸሊ እዩ። ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ንኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ዝስራሕ እዩ። ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ስእሊ ኮንዶም ምስ መሸፈኒኡ ከሎ እዩ።

  /

  ጸረ-ጥንሲ ከኒና (P-piller)

  ጸረ-ጥንሲ ከኒናታት ዝወሓጡ ከኒናታት እዮም። ሓደ ሓደ ዓይነት መዓልታዊ ይውሰዱ፣ ካልኦት ዓይነት ከኣ 21 ወይ 24 መዓልታት ይውሰዱ። ሽዑ ን4 ወይ 7 መዓልታት ተዕርፊ። ሽዑ ጽግያት ይመጻኪ። ሽዑ ሓድሽ ናይ ጸረ-ጥንሲ-ከኒናታት-ዑደት ትጅምሪ።

  ጸረ-ጥንሲ ከኒናታት ንምርካብ ንመሕረሲት ወይ ንሓኪም ክትረኽቢ ይድልየኪ። እዚ ኣብ ንኣብነት ungdomsmottagning ወይ ክፍሊ መሕረሲ ክትገብርዮ ትኽእሊ።

  /

  ጸረጥንሲ-ገመድ

  ጸረጥንሲ-ገመድ ናይ ፕላስቲክ ገመድ ኮይኑ ክንዲ ዕንጨይቲ ክርቢት ዝኸውን ዓቐን ኣለዎ። እዚ ኣብ ትሕቲ ቈርበት ቅልጽምኪ ይኣቱ። መሕረሲት ወይ ሓኪም ድማ ይገብረልኪ። ቅድም ኣብ ቕልጽምኪ መደንዘዚ ይወሃበኪ።

  ጸረጥንሲ-ገመድ ኣይረአን እዩ ንሰለስተ ዓመት ድማ ክጸንሕ ይኽእል።

  /

  ህጹጽ ጸረጥንሲ-ከኒና

  ህጹጽ ጸረጥንሲ-ከኒና ድሕሪ ምፍጻም ፍኑው ጾታዊ ርክብ ክውሰድ ዝኽእል ከኒና እዩ። ንኣብነት ኣብ ጊዜ ጾታዊ ርክብ መከላኸሊ ምስ ትርስዑ። ህጹጽ ጸረጥንሲ-ከኒና ብምውሳድ ተኽእሎታት ጥንሲ ክጎድል ይከኣል። እዚ ከኒና እዚ ድሕሪ ፍኑው ጾታዊ ርክብ ብዝቐልጠፈ ክውሰድ ኣለዎ። ገለ ዓይነታት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ክውሰዱ ኣለዎም፣ ገለ ከኣ ድሕሪ 5 መዓልቲ። ብዝቐልጠፈ ህጹጽ ጸረጥንሲ ከኒና ዝወሰድክዮ ዝወሓደ ናይ ምጥናስ ተኽእሎታት የጋጥም።

  ህጹጽ ጸረጥንሲ-ከኒናታት ኣብ ፋርማስታት ክግዝኡ ይኽእሉ። ኣብ ብዙሓት ungdomsmottagningar ድማ ህጹጽ ጸረጥንሲ ከኒና ብነጻ ክትወሃቢ ትኽእሊ።

  /

  ንእሽተይ ከኒና

  ንእሽተይ ከኒና ንጸረጥንሲ-ከኒና ይመስል። ነዚ ከኒና ከየቋረጽኪ መዓልታዊ ትበልዕዮ። ንእሽተይ ከኒና ንምርካብ ንመሕረሲት ወይ ሓኪም ክትረኽቢ የድልየኪ።

  /

  ጥቕላል ሆርሞን

  ሓደ ጥቕላል ሆርሞን ገለ ሰንቲሜተር ቑመት ሃልይዎ ካብ ፕላስቲክ እዩ ዝስራሕ። ዘንጊ ናይዚ መከላኸሊ እዚ ናይ ሆርሞናዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ጥቕላል እዚ ኣብ ማህጸን ብመሕረሲት ወይ ብሓኪም ይቕመጥ። ሆርሞናዊ ጥቕላል ካብ ሰለስተ ክሳዕ ሓሙሽተ ዓመት ይጸንሕ።

  /

  ጥቕላል ነሓሲ

  ጥቕላል ነሓሲ ካብ ፕላስቲክ እዩ ዝስራሕ። ዘንጊ ናይዚ መከላኸሊ ብረቂቕ ነሓሲ ዝተጠምጠመ እዩ። እዚ ጥቕላል ንማህጸን ይጸልዎ እንቓቕሖ ንከይፈሪ ድማ ይዕንቕጽ። ጥቕላል ነሓሲ ብመሕረሲት ወይ ሓኪም ኣብ ማህጸን ይግበር። እዚ ጥቕላል እዚ ንሓሙሽተ ዓመት ክጸንሕ ይኽእል።

  /

  ጸረጥንሲ-ቀለቤት

  ጸረጥንሲ-ቀለቤት ካብ ልምሉም ፕላቲክ ዝተሰርሐ ኮይኑ ዳርጋ 5 ሰንቲሜተር ዕብየት ኣሎዎ። ጸረጥንሲ-ቀለቤት ንምርካብ ንመሕረሲት ወይ ሓኪም ክትረኽቢ ኣሎኪ። እዚ ቀለቤት እዚ ባዕልኺ ኣብ ብልዕቲ ተእትውዮ።

  ጸረጥንሲ-ቀለቤት ንሰለስተ ሰሙን ክጸንሕ ኣለዎ። ኣብ ውሽጥኺ ከም ዘሎ ኣይስምዓክን እዩ። ድሕሪኡ ባዕልኺ ትውጽእዮ። ሽዑ ጽግያት ይመጻኪ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓድሽ ጸረጥንሲ-ቀለቤት ትገብሪ።

  /

  Femidom

  Femidom ካብ ፕላስቲክ እዩ ዝስራሕ። ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሚ ከለኺ ኣብ ብልዕቲ ተእትውዮ። ኣብ ክልተ ጫፋቱ ኣብ ቦትኡ ንክጸንሕ ዝገብርዎ ቀለቤታት ኣሎዉ።

  /

  ጾታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኪ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ Femidomen ይተርፍ። ጽብቕ ንክከላኸል ክሳዕ ምውዳእ ጾታዊ ርክብ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ኣለዎ።

  Femidomer ኣብ ብመንገዲ ኢንተርነት ዝግዛእ ኣሎ።

  /

  ጸረጥንሲ-ቺሮቶ

  ጸረጥንሲ-ቺሮቶ ኣብ ቈርበት ይልጠፍ።

  ጸረጥንሲ-ቺሮቶ ንምርካብ ንመሕረሲት ወይ ንሓኪም ክትረኽቢ ኣለኪ። ነዚ ቺሮቶ እዚ ባዕልኺ ኣብ ልዕሊ ቈርበት ትገብርዮ። እዚ ቺሮቶ ንሓደ ሰሙን ክጸንሕ ኣሎዎ፡ ድሕሪኡ ብሓድሽ ትቕይርዮ። ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ንሓደ ሰሙን ብዘይ ቺሮቶ ክትጸንሒ ኣሎኪ። ሽዕ ጽግያት ይመጻኪ።

ሓበሬታ ብዛዕባ’ዛ ገጽ

 • ኣሰናዳኢ:

  UMO:s redaktion
 • መርማሪ ጭብጢ:

  መሕረሲት