Alternate Text

داشتن حالت بد روحی

Att må dåligt

ما همه بعضی اوقات احساس حالت بد روحی می¬کنیم. دلیل این می¬تواند اتفاق افتادن چیزی بدی باشد و یا فکر این که چیزی چگونه خواهد شد، باشد. راه¬هایی وجود دارد که شما برای بهتر شدن حالت روحی¬تان می¬توانید انجام بدهید. شما نیز می¬توانید برای بهتر شدن حالت روحی¬تان تقاضای کمک کنید.

En person som sitter med huvudet lutat i händerna. Personen ser dyster ut. Bakgrunden är mörk, grå.


این متن در مورد حالت روحی بد است. شاید برای شما اتفاقی افتاده باشد که باعث می¬شود حالت روحی¬تان بد شود، مثل خشونت علیه شما یا تعرض جنسی. شاید حالت روحی¬تان بد است برای اینکه شما به طور مثال برای فامیل-تان یا در باره آینده¬تان، تشویش می¬کنید. 

این هم امکان دارد که بدون کدام دلیل خاصی حالت روحی¬تان بد باشد. 

شما می¬توانید در اثر حالت بد روحی در بدن¬تان درد داشته باشید 

شما بطور مثال احساس سردردی یا شکم دردی می¬کنید. خواب خوب یا استراحت کردن برای¬تان مشکل می¬شود. شما ممکن از حد معمول بیشتر یا کمتر گرسنه شوید. شاید آسان¬تر غمگین شوید و گریه کنید. این هم نیز عادی است که زودتر خشمگین شوید و در تمرکز کردن مشکل پیدا کنید.

اگر چه از آن واقعه¬ی¬خطرناک یا بد که برای شما رخ داده، مدت زیادی هم گذشته باشد، شما باز هم می¬توانید این احساس را داشته باشید. شاید به نظرتان عجیب برسد که حالت روحی¬تان بد است، اما این عجیب یا غیر عادی نیست. 

هیچ فردی همیشه خوشحال نمی¬باشد. این جزیی از زندگی است که بعضی اوقات غمگین هستیم یا احساس تشویش می¬کنیم. 

راهنمایی برای احساس بهتر داشتن

این پنج مورد می¬تواند به شما کمک کند تا خود را قوی¬تر، خوشحال¬تر و آرام¬تر احساس کنید:

 • متحرک باشید، بطور مثال ورزش کنید یا قدم بزنید.
 • غذای خوب بخورید. خوب هست که انواع مختلف مواد غذایی و مقدار زیادی از میوه¬جات و سبزیجات بخورید. هر روز چای صبح، نان چاشت، نان شب و یک غذای سبک بخورید.
 • کوشش کنید خواب کافی داشته باشید. بهترین کار این است که از طرف شب بخوابید.
 • کارهایی را انجام دهید که آنرا دوست دارید و با افرادی که خوش دارید معاشرت کنید.
 • به دوست یا بزرگسالی که به او اعتبار می¬کنید، در باره حالت روحی¬تان بگویید. عموماً بعد از این خود را بهتر احساس می¬کنید. خوب است که حتی در باره سنگین-ترین احساسات هم صحبت کنید، بطور مثال اگر شما فکر می¬کنید که نمی¬خواهید و یا توانایی زندگی کردن را دیگر ندارید.

 اجرای اینگونه عمل¬ها، کارهایی که شما می¬خواهید انجام بدهید را آسان¬تر می¬سازد. 

نوشیدن الکول یا استفاده ازمواد مخدر دیگر برایتان خوب نیست. این باعث می¬شود که حالت روحی¬تان هنوز هم بدتر شود.

بعضی اوقات برای این که حالت روحی¬تان بهتر شود، آسان¬تر می¬باشد اگر خودتان کاری را انجام دهید. اما بعضی اوقات مشکل¬تر می¬باشد، بطور مثال، اگر چیزی بسیار رنج اور رخ داده باشد. 

اگر حالت روحی¬تان بسیار بد است کمک بجویید 

اگر حالت روحی¬تان زمان طولانی بد بوده، یا حالت روحی-تان بسیار بد است کمک بجویید.

به طور مثال با یک Ungdomsmottagning ،یک Vårdcentralو یا(bup) Barn- och ungdomspsykiatrin در ارتباط شوید. اگر در مکتب هستید از Skolsköterskanیا Skolkuratorn می¬توانید کمک به دست بیاورید. 

اگر شما یا شخصی دیگر حالت روحی¬ بسیار بد داشته باشید، و به کمک عاجل ضرورت دارید به 112 زنگ بزنيد يا با یک Psykiatrisk akutmottagningارتباط بگیرید. به شماره تلیفون 1177 زنگ بزنید تا بفهمید به کجا باید مراجعه کنید.

اگر به کمک ضرورت دارید، از فردی که می¬شناسید تقاضای کمک کنید.

معلومات در مورد صفحه

 • ویرایشگر:

  UMO:s redaktion
 • مرور کننده گان واقعیت ها :

  داکتر